ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครด้านการวิจัยทางการศึกษา : 09000000-4100

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณปภิณชภัทร โทร 3432

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การที่ครูจะเป็นบุคคลที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้นั้น จะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ครูในปัจจุบันต้องปรับบทบาทใหม่เป็น ๒ บทบาท คือ ๑) ครูในฐานะผู้ปฏิบัติการสอน และ ๒) ครูในฐานะนักวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ครู จะต้องขับเคลื่อนบทบาทการสอนและการวิจัยควบคู่กันไป รวมทั้งครูต้องพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวิจัยในมาตรา ๒๔ (๕) โดยกำหนดให้ครูทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และในมาตรา ๓๐ ระบุให้มีการส่งเสริมให้ครูสามารถทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอน หรือในระดับผู้บริหารโรงเรียนก็จำเป็นที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารหรือพัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา เพื่อให้สามารถค้นหาปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพื้นฐานความรู้ในการทำวิจัยทางการศึกษาที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการออกแบบวิจัย และเทคนิคการวิจัยที่หลากหลายอันจะนำไปใช้ในการดำเนินการวิจัยที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการจัดทำโครงร่างวิจัย และได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติในการเขียนโครงร่างวิจัย

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น ๖๙๐ คน ดังนี้ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๖๐๐ คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๙๐ คน ได้แก่ ๑. วิทยากร จำนวน ๓๐ คน ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒ คืนครูสู่ห้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-11)

100.00

2020-2-11 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-09)

90.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฯ รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมอัลมีรอซ เขตสวนหลวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-18)

60.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฯ รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมอัลมีรอซ เขตสวนหลวง

** ปัญหาของโครงการ :.

** อุปสรรคของโครงการ :.

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-11-07)

70.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จองสถานที่ฝึกอบรม ประสานวิทยากร จัดทำตารางการอบรม จัดซื้อวัสดุ จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-17)

40.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนโครงการและขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานวิทยากร สถานที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่และคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการฝึกอบรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและประเมินผลการพัฒนา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4100

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4100

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0975

ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **