ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร : 09000000-4101

สำนักการศึกษา

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

คุณมาลิสา โทร 3432

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร แนวทางการจัดการเรียนการสอน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นกระบวนการทำให้นักเรียนได้รู้ ได้คิด ถาม ตอบ โต้แย้งในหลักวิชาการ เป็นครูด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูแบบมืออาชีพมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานครจึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ให้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง 2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,750 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1,500 คน แบ่งเป็น 10 รุ่น ๆ ละ 150 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 250 คน ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ รุ่นละ 10 คน รวม 100 คน 2) วิทยากร รุ่นละ 15 คน รวม 150 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-11)

70.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 3 ณ วัดราชาธิวาส กทม.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-09)

35.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-18)

30.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-07)

20.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนหนังสือสำรวจรายชื่อข้าราชการครูฯ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานงานกับวิทยากรและสถานที่จัดฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการพัฒนา โดยการฝึกอบรมตามหลักสูตรกำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลการพัฒนา สรุป รายงานผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4101

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4101

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **