ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นครูแนะแนวในศตวรรษที่ 21 : 09000000-4103

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณมาลิสา โทร 3432

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

บทบาทของครูศตวรรษที่ 21 คือการทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้เรียนให้พัฒนาตนเองให้ได้ เต็มศักยภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะเทคโนโลยีในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและล้ำสมัย ผู้คนในยุคใหม่จึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา ดังนั้นหน้าที่ของครูแนะแนวในสถานศึกษาจึงมีภาระงานมากขึ้นเป็นทวีคูณ ทั้งภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการแนะแนว ขอบข่ายการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนว ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิวัฒนาการทางการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามความสามารถเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งแตกต่างจากการแนะแนว ในสมัยก่อนอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งการดูแลสุขภาวะทางใจของนักเรียน ครูแนะแนวจึงต้องรับภาระหนักในการเตรียมข้อมูล สำหรับสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนได้เรียนรู้เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและคอยแนะนําแนวทางการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเด็กอย่างเข้าใจ และพร้อมที่จะทุ่มเทวิชาความรู้ด้วยวิธีการสมัยใหม่ตามธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ครูแนะแนวและครูที่ปฏิบัติหน้าที่แนะแนวในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีองค์ความรู้ และแนวทางในการจัดงานแนะแนวได้อย่างถูกต้อง 2 เพื่อให้ครูแนะแนวและครูที่ปฏิบัติหน้าที่แนะแนวในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีองค์ความรู้ ในการดูแลสุขภาวะทางใจนักเรียนได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน 3 เพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิคที่จำเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 491 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่แนะแนวในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนละ 1 คน รวม 437 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้ - รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 เป็นครูแนะแนวในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 290 คน - รุ่นที่ 3 ครูที่ปฏิบัติหน้าที่แนะแนวในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 147 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 54 คน (3 รุ่น ๆ ละ 18 คน) ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 24 คน 2) วิทยากร จำนวน 30 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๒ คืนครูสู่ห้องเรียน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-11)

100.00

2020-2-11 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณฎีกา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-09)

90.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฯ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-12-18)

80.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฯ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-07)

60.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งคำสั่งผู้เข้าอบรม ประสานวิทยากร จองสถานที่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดตารางการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-17)

10.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานงานกับวิทยากรและสถานที่จัดฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการพัฒนา โดยการฝึกอบรมตามหลักสูตรกำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลการพัฒนา สรุป รายงานผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการเบิกจ่าย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4103

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4103

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0975

ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **