ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา : 09000000-4106

สำนักการศึกษา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาววิภา มะลิวัลย์ (3495)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร มีส่วนราชการภายใน 8 ส่วนราชการ ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีข้อมูลต่างๆ มากมาย แต่ยังขาดระบบการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับฐานข้อมูลระหว่างส่วนราชการและสถานศึกษา ทำให้เกิดปัญหาด้านความถูกต้อง ความซ้ำซ้อนของข้อมูล และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน การนำระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ จะทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลภายในส่วนราชการของสำนักการศึกษาและสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

09120300/09120300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำหรับเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และให้บริการข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 2. เพื่อให้สามารถบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในสำนักการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับการใช้งานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาทุกมิติให้มีประสิทธิภาพ รองรับนโยบายของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 3. เพื่อพัฒนาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักการศึกษากับฐานข้อมูลกลางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ สำนักการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน 2. ด้านคุณภาพ 1. สำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ความรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 2. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศในการจัดการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-14)

50.00

2020-9-14 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประกาศผู้ชนะและรออุทธรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-08-07)

15.00

7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุง TOR เพื่อขึ้นประชาวิจารณ์ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-13)

10.00

13/7/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง เนื่องจากระบบมีความละเอียดซับซ้อนและมีระบบงานจำนวนหลายระบบงาน เพื่อให้การออกแบบมีความครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และประชุมร่างขอบเขตของงานแล้วเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 ตามหนังสือเลขที่ กท 0806/1079 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-08)

10.00

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง และเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค เนื่องจากระบบมีความละเอียดซับซ้อนและมีระบบงานจำนวนหลายระบบ เพื่อให้มีความครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-13)

10.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR)และราคากลาง เนื่องจากระบบมีความละเอียดซับซ้อนและมีระบบงานจำนวนหลายระบบเพื่อให้การออกแบบมีความครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-09)

10.00

9/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...กองคลัง สำนักการศึกษาให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบรายได้ของกรุงเทพมหานครโดยให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-06)

10.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ประชุมครั้งที่ 4/2563 เสร็จสิ้นแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0806/314 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-11)

10.00

11/2/2563 :อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง เนื่องจากระบบมีความละเอียดซับซ้อนและมีระบบงานจำนวนหลายระบบงาน เพื่อให้การออกแบบมีความครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-06)

10.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง เนื่องจากระบบมีความละเอียดซับซ้อนและมีระบบงานจำนวนหลายระบบงาน เพื่อให้การออกแบบมีความครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-08)

10.00

- อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน และเกณฑ์การพิจารณาทางเทคนิค เนื่องจากระบบมีความละเอียดซับซ้อนและมีระบบงานจำนวนหลายระบบงาน เพื่อให้มีความครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-07)

10.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ตามหนังสือที่ กท 0806/1832 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-06)

10.00

2019-12-6 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตามหนังสือที่ กท 0906/1586 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กำลังอยู่ระหว่างจัดทำร่าง (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลางครั้งที่ 1 วันที่ 8 พย. 2562 (หนังสือที่ กท 0806/1586 ลว. 7 พย. 62)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ขออนุมัติโครงการแล้ว และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ตามหนังสือที่ กท 0806/1362 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง/เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา/พิจารณาเอกสาร
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:คณะกรรมการพิจารณาผล/ประกาศผล
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดทำสัญญา,ตรวจร่างสัญญา,ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการตามสัญญา
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ตรวจรับตามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ตั้งกีฎาเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:เบิกจ่ายเรียบร้อย
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4106

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4106

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **