ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เครือข่ายความร่วมมือ “ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร – อาเซียน” : 09000000-4108

สำนักการศึกษา : (2563)

93

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 93

นางสาววริสา ว่องวิชญกร 3479

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนในสังกัดที่เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๙ โรงเรียน ใน ๘ สำนักงานเขต โดยเป็นโรงเรียนนำร่องในการดำเนินกิจกรรม “ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร – อาเซียน” มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และกำลังพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ในการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงกับโรงเรียนในประชาคมอาเซียน อีก ๙ ประเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ในการสร้างเครือข่ายโรงเรียนกรุงเทพมหานครกับโรงเรียนในประเทศสมาชิกอาเซียน ในลักษณะ “โรงเรียน คู่มหามิตร” โดยอาศัยกิจกรรมการผลิตสื่อโทรทัศน์ระหว่างกลุ่มนักเรียนของทั้ง ๑๐ ประเทศสมาชิก ในรูปแบบ “เครือข่ายความร่วมมือทศภาคี” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกันของกลุ่มเด็กเยาวชนใน ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน ในประเด็นด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ฯลฯ อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ ๒๑

09110300/09110300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ให้แก่ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนข้าราชการกรุงเทพมหานคร เกิดความสนใจในประเทศสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียนมากยิ่งขึ้น 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนข้าราชการกรุงเทพมหานคร กับโรงเรียนในประชาคมเซียนอีก 9 แห่ง ใน 9 ประเทศภาคีอาเซียน ในลักษณะ “โรงเรียนคู่มหามิตร” ในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทศภาคี “กรุงเทพมหานคร – อาเซียน” 4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างเด็กเยาวชน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม และคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชนในองค์กรภาครัฐและเอกชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ 1) นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 9 โรงเรียน ใน 8 สำนักงานเขต ซึ่งกระจายอยู่ครอบคลุม ครบทั้ง 6 กลุ่มเขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ (1) โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน (กลุ่มกรุงธนเหนือ) (2) โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สำนักงานเขตจตุจักร (กลุ่มกรุงเทพเหนือ) (3) โรงเรียนวิชูทศ สำนักงานเขตดินแดง (กลุ่มกรุงเทพกลาง) (4) โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา (กลุ่มกรุงธนเหนือ) (5) โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ (กลุ่มกรุงธนใต้) (6) โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) (7) โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) (8) โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก) (9) โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง (กลุ่มกรุงเทพใต้) 2) นักเรียน ครู และบุคลากรด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ 2. ด้านคุณภาพ (1) เด็กและเยาวชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เกิดทัศนคติเชิงบวกและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในประเด็นด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น (2) กรุงเทพมหานครมีสื่อโทรทัศน์สารคดีเชิงสร้างสรรค์ ที่เกิดจากฝีมือของนักเรียนกรุงเทพมหานคร ในประเด็นด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ภายใต้บริบทอาเซียน เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ โซเซียลมีเดียต่าง ๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-09-16)

93.00

16/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0805/7076 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 25563 ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขออนุมัติตกลงบอกเลิกสัญญาโครงการเครือข่ายความร่วมมือฯ ตามสัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การอนุมัติต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-08-13)

93.00

13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เห็นชอบการตกลงบอกเลิกสัญญาโครงการเครือข่ายความร่วมมือฯ ตามหนังสือ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ที่ กท 0805/1161 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และมีหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0805/7076 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 25563 ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขออนุมัติตกลงบอกเลิกสัญญาโครงการเครือข่ายความร่วมมือฯ ตามสัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การอนุมัติต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-07-22)

93.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติบอกเลิกสัญญาโครงการเครือข่ายความร่วมมือฯ ตามสัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 จากผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-06-30)

93.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการขอบอกเลิกสัญญากับบริษัทเซนทรัม จำกัด ในการนำนักเรียนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-11)

55.00

11/6/2563 : อยู่ระหว่างการศึกษาระเบียบแะแนวทาง เพื่อดำเนินงานตามสัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 และจัดทำหนังสือตอบ บริษัทเซนทรัม จำกัด เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการตามสัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงทำให้ไม่สามารถนำนักเรียนเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามที่กำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-05-12)

54.00

12/5/2563 : สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา มีหนังสือที่ กท 0805/568 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการตามสัญญาเลขที่ 22-1-63 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 ถึงบริษัทเซนทรัม จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงทำให้ไม่สามารถนำนักเรียนเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามที่กำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.33 (2020-04-01)

53.33

2020-4-1 : อยู่ในระหว่างการชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติชะลอการเดินทางไปแลกเปลี่ยนฯ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/2365 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติชะลอการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีเชิงสร้างสรรค์ โครงการเครือข่ายความร่วมมือ "ศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร-อาเซียน"

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯและกิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.33 (2020-03-04)

53.33

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โดยการประชุมครั้งที่1 เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และได้มีคำสั่งชะลอโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา(COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-07)

50.00

7/2/2563 : ขณะนี้การประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ 3 ได้เสร็จสิ้นแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนการประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนฯ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-17)

40.00

17/1/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีเชิงสร้างสรรค์" ระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค. 62 แล้วเสร็จ และอยู่ในระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ข่าวนักเรียนกรุงเทพมหานคร-อาเซียน เพื่อการผลิตสื่อวีดิทัศน์เชิงสร้างสรรค์ และการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลิตสื่อวีดิทัศน์เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 2 รุ่น รุ่นที่1 เมื่อวันที่ 7-10 ม.ค.63 และรุ่นที่2 วันที่ 13-16 ม.ค.63 ขณะนี้อยู่ในช่วงเตรียมงานฝึกอบรมรุ่นที่3 ระหว่างวันที่28-31 ม.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-13)

30.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีเชิงสร้างสรรค์" แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เปลี่ยนแปลงโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:คำสั่งคกก.ดำเนินงาน/คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมที่1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"ด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีเชิงสร้างสรรค์" 3วัน2คืน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่1
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:กิจกรรมที่2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อวีดิทัศน์ฯ 4วัน แบบไป-กลับ
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่2
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:กิจกรรมที่3 การเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดีเชิงสร้างสรรค์ฯ 6วัน5คืน
:10%
เริ่มต้น :2020-03-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-16 00:00:00
ขั้นตอน 9
:เบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่3
:10%
เริ่มต้น :2020-04-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-16 00:00:00
ขั้นตอน 10
:กิจกรรมที่4 การแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-16 00:00:00
ขั้นตอน 11
:เบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่4
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:เบิกจ่ายงบประมาณค่าทางด่วนพิเศษ
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 13
:สรุปและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4108

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4108

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **