ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกุโอกะ : 09000000-4109

สำนักการศึกษา : (2563)

35

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35

นางสาววริสา ว่องวิชญกร โทร 3479

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนทั่วโลก ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ความเชื่อและค่านิยมของสังคม ในระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง โดยจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ แนวความคิด และแนวทางการพัฒนาที่ก้าวไกล ตามยุคโลกาภิวัตน์ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในวิถีชีวิตของสังคมแต่ละประเทศ สำนักการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่างเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับนักเรียนสังกัดอื่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เล็งเห็นว่าเมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเยาวชนทั้งสองเมืองให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในวิถีชีวิตของสังคมของทั้งสองประเทศ จึงได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกุโอกะ ขึ้นอีกในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน ต่อไป

09110300/09110300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ชีวิตประจำวันด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของเยาวชนทั้งสองประเทศ ๒. เพื่อให้เยาวชนทั้งสองประเทศมีการพัฒนากระบวนการคิด สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในการเรียนรู้ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ๓. เพื่อให้เยาวชนทั้งสองประเทศมีความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมากขึ้น จากการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศ และก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ๑. คัดเลือกผู้แทนนักเรียนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ๙ โรงเรียน โดยคัดเลือกไว้ จำนวน ๑๐๐ คน ๒. จัดกิจกรรมคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสม จำนวน ๑๐๐ คน กรรมการ ๑๕ คน และเจ้าหน้าที่ ๒๐ คน รวมจำนวน ๑๓๕ คน และคัดเลือกนักเรียนให้เหลือ จำนวน ๔๐ คน ๓. จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้แทนนักเรียน จำนวน ๔๐ คน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๗ คน รวมจำนวน ๕๗ คน เพื่อคัดเลือกเป็นเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน ๔. ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการเดินทางของคณะเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๙ คน รวมจำนวน ๓๙ คน ๕. คณะเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ คน รวมจำนวน ๒๘ คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ๖. ต้อนรับคณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากเมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๑๕ คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานครคอยดูแลคณะเยาวชนจากเมืองฟูกุโอกะ ๕ คน และล่าม ๑ คน รวมจำนวน ๖ คน ด้านคุณภาพ ๑. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ สิ่งแวดล้อม ๒. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างผลงานด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ๓. นักเรียนมีความรักความผูกพัน และความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสสร้างสัมพันธไมตรี และได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-11)

35.00

11/6/2563 : ยกเลิกโครงการและคืนเงินเข้างบกลาง ตามหนังสือ ที่ กท 0803/1096 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรื่อง โครงการที่ดำเนินการไปแล้วบางส่วนและชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และมีหนังสือ ที่ กท 0805/925 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมตามโครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกุโอกะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 12

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-14)

35.00

14/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีการปรับลดงบประมาณจากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0803/3178 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการปรับลดงบประมาณจากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-21)

35.00

21/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-05)

35.00

5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นเยาวชนกรุงเทพมหานคร โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกุโอกะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 12 เรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-07)

30.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนนักเรียนกรุงเทพมหานคร โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกุโอกะ (กิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 12 เสร็จสิ้นแล้ว และกำลังเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร KX

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-06)

25.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการตัดสินกำลังพิจารณาคัดเลือกและตัดสินนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯและส่งผลงาน จำนวน 95 คน เพื่อเป็นผู้แทนนักเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน (กิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-13)

20.00

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯและส่งผลงานสื่อประเภทคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมชาญฉลาดเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ"

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-14)

15.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟูกุโอกะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 12

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินโดยผู้ว่าลงนาม ซึ่งคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 7 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 12 คน รวมจำนวน 19 คน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกรอบที่ 1 - 2 แบบไป - กลับ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมฯก่อนการเดินทาง แบบพักค้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:คณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรม จำนวน 28 คน จำนวน 7 วัน
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:กิจกรรมที่ 2 ให้การต้อนรับคณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 15 คน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:เบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:จัดทำรายงานโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4109

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4109

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **