ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น : 09000000-4110

สำนักการศึกษา : (2563)

24

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 24

นางสาวจุฑามณี ศรีสุวรรณ์ โทร 3479

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาสสำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาโดยจัดให้เยาวชนในพื้นที่ได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ เท่าเทียม ได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน ซึ่งปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความสำคัญ และส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนทั่วโลก การเรียนรู้ภาษาสำหรับนักเรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง สำนักการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่จัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ อาทิ ภาษา ศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กับนักเรียนสังกัดอื่น ทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ การสืบค้นข้อมูลพบว่าเมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันตลอดมา ตลอดจนเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่โดดเด่น จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสในการเรียนรู้การใช้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของแต่ละฝ่าย อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในวิถีชีวิตของสังคมในแต่ละประเทศ ทำให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามสืบไป

09110300/09110300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสร้างความร่วมมือและเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีแรงบันดาลใจที่จะมุ่งมั่นในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นให้ดียิ่งขึ้น ๓. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น

เป้าหมายของโครงการ

๑. ด้านปริมาณ ๑.๑. จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้แทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร คัดเลือกนักเรียนให้เหลือ 20 คน เพื่อเป็นตัวแทนเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ๑.๒ คณะยุวทูตกรุงเทพมหานคร จำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่ 6 คน (ไปส่ง 3 คน ไปรับ 3 คน) รวมจำนวน 26 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น ๒. ด้านคุณภาพ ๒.๑ นักเรียนมีคุณลักษณะพื้นฐานที่พึงประสงค์ ๒.๒ นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ๒.๓ ตัวแทนนักเรียนกรุงเทพมหานครเดินทางไปเรียนรู้ภาษา ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-06-11)

24.00

11/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากได้ดำเนินการขอจัดสรรเงินงบประมาณ แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์) ให้ความเห็นชอบชะลอการจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/0829 ลงวันที่ 18 พฟษภาคม 2563 เรื่อง สำนักการศึกษาขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-05-12)

24.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการจัดสรรงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-04-13)

24.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุดที่ กท 0803/3209 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-10)

20.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1299 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 และขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ่คาใช้จ่ายในโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-02-21)

16.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณ หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0803/1299 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2020-01-17)

14.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-15)

5.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุมัติและลงนามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-28)

2.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติและลงนามโครงการความร่วมมือฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4110

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4110

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **