ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 09000000-4111

สำนักการศึกษา : (2563)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางบุบผาศิริ ไชยมงคล โทร. 3468

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน ที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่าง ในวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัด ต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัย มีความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้นสำนักการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต ที่ยังไม่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสำนักการศึกษา จะสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย ๒. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก และเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูพระช่วยสอนและแนวการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

๑. กรุงเทพมหานครมีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อย่างน้อยสำนักงานเขตละ ๑ ศูนย์ฯ ๒. เด็กหรือเยาวชนมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาที่ศูนย์ฯ แต่ละสำนักงานเขตที่ใกล้บ้านพักที่อยู่อาศัย ๓. ครูพระช่วยสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการอบรม จำนวน 240 รูป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-02)

10.00

2/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และมีมติคณะรัฐมตรี เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อดังกล่าว เห็นควรยกเลิกโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพระธรรมวิทยากร ตามบันทึกข้อความ ที่ กท 0804/1101 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพระธรรมวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-14)

50.00

14/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ (COVID)-๑๙ ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดตามหนังสือที่ กท.๐๘๐๔/๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสนับสนุนารสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพระธรรมวิทยากร ทั้งนี้โครงการ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอน กิจกรรมที่ ๒ ตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-03)

50.00

3/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ (COVID)-๑๙ ซึ่งได้ดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดตามหนังสือที่ กท.๐๘๐๔/๕๖๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสนับสนุนารสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพระธรรมวิทยากร ทั้งนี้โครงการ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอน กิจกรรมที่ ๒ ตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ (COVID)-๑๙ ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือมีประกาศ/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-06)

50.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-11)

45.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และทำหนังสือขอใช้สถานที่อบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-10)

40.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และทำหนังสือขอใช้สถานที่อบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-12)

40.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และทำหนังสือขอใช้สถานที่อบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-11)

30.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-21)

20.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณโครงการ และเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพระธรรมวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทำหนังสือขอใช้สถานที่
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานเขตขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและจัดทำหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดต่อประสานงานและทำหนังสือเชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:15%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ..เบิกจ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
: สรุปประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4111

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4111

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **