ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 09000000-4111

สำนักการศึกษา

45.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45.00

นางบุบผาศิริ ไชยมงคล โทร. 3468

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน ที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่าง ในวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัด ต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัย มีความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้นสำนักการศึกษาซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัดในพื้นที่สำนักงานเขต ที่ยังไม่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสำนักการศึกษา จะสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย ๒. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก และเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูพระช่วยสอนและแนวการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

๑. กรุงเทพมหานครมีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อย่างน้อยสำนักงานเขตละ ๑ ศูนย์ฯ ๒. เด็กหรือเยาวชนมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาที่ศูนย์ฯ แต่ละสำนักงานเขตที่ใกล้บ้านพักที่อยู่อาศัย ๓. ครูพระช่วยสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับการอบรม จำนวน 240 รูป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-11)

45.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และทำหนังสือขอใช้สถานที่อบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-10)

40.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และทำหนังสือขอใช้สถานที่อบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-12)

40.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และทำหนังสือขอใช้สถานที่อบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-11)

30.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-21)

20.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณโครงการ และเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการพระธรรมวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ทำหนังสือขอใช้สถานที่
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 5
:ประสานเขตขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและจัดทำหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 6
:ติดต่อประสานงานและทำหนังสือเชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 7
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:15%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ..เบิกจ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 9
: สรุปประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4111

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4111

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **