ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ : 09000000-4113

สำนักการศึกษา : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายวัชรพงศ์ สุราราษฎร์ โทร.3465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรที่ทำให้เกิดการเสียสมดุลทางประชากร คือ ประชากรสูงอายุเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่สัดส่วนของประชากรวัยเด็กและวัยทำงานมีแนวโน้มลดลง และการคาดประมาณแนวโน้มประชากรในอนาคตชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และจากการรายงานสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานครเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” แล้ว และใกล้จะเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ในเวลาอีกไม่นาน กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรับมือก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย มีการจัดทำแผนพัฒนาคุรภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)เพื่อใช้ในการบูรณาการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ มีการให้การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปลุกจิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ สำนักการสึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการสึกาของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนานักเรียนแกนนำเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรอบรู้ มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุตระหนักและเตรียมการเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป

09140000/09140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนแกนนำ ให้มีความรอบรู้และมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนแกนนำให้สามารถเผยแพร่ นะนำให้ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ กับเพื่อนักเรียนได้ เป้าหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนานักเรียนแกนนำเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุให้กับนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 109 โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 109 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน และครูที่ปรึกษากิจกรรม โรงเรียนละ 1 คน รวม 327 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักเรียนแกนนำเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ” แบบไป-กลับ แบ้งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร เชิงคุณภาพ นักเรียนแกนนำมีทักษะความรู้ ความสามารถ มีความรอบรู้ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ละสามารถจัดกิจกรรม เผยแพร่ แนะนำให้ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุกับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-30)

10.00

30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ตามหนังสือที่ กท0808/853 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการพัฒนานักเรียนแกนนำเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-10)

10.00

10/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)และมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563ขอความร่วมมือรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ คอนเสิร์ต กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทปโทรทัศน์หรือห้องผลิตรายการสด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-13)

10.00

13/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)และมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ข้อ6 ขอความร่วมมือรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ คอนเสิร์ต กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์ และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทป โทรทัสน์หรือห้องผลิตรายการสด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-10)

20.00

10/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการขอรายชื่อข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-26)

20.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมรายชื่อนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร อบรมตามโครงการเพื่อจัดทำคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-10)

10.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมรายชื่อผู้เข้าอบรมโดยมีหนังสือถึงสำนักงานเขตจำนวน 50 เขต เพื่อให้ส่งรายชื่อครูและนักเรียนเข้ารับการอบรมภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-11)

25.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกถึงสำนักงานเขตทั้ง 38 เขต ที่มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมมายังสำนักการศึกษา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-07)

20.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 2.ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-12-06)

2.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดต่อวิทยากรและขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนานักเรียนแกนนำเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุเพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักการศึกษลงนามคำสั่งฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมฯ พิจารณารายละเอียด กำหนดวัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรมฯ ประสานงานกับทีมวิทยากรดำเนินการจัดเตรียมกิจกรรมและสถานที่จัดฝึกอบรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ทำหนังสือขอรายชื่อนักเรียนแกนนำและจัดทำคำสั่ง ให้นักเรียนแกนนำและครูที่ปรึกษาเข้ารับการอบรมฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่น
:75%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมิน สรุป และรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4113

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4113

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0989

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **