ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

สอนภาษามลายู : 09000000-4115

สำนักการศึกษา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกนกวรรณ ชารีแสน โทร 3472

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ในปี ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแต่ละประเทศได้เตรียมให้เยาวชนและประชากรของตนพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้มากที่สุด ต่างให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว ในการใช้ภาษาที่เป็นภาษาทางการ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น แต่ละประเทศยังเพิ่มโอกาสพิเศษให้แก่เยาวชนโดยส่งเสริมให้ได้เรียนรู้ภาษาอื่นเพิ่มเติมเพื่อใช้สื่อสารกับประเทศใกล้เคียง เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนตามแนวตะเข็บชายแดนมากยิ่งขึ้น กรุงเทพมหานคร ในฐานะศูนย์กลางประชาคมอาเซียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ภาษาอาเซียนอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้เยาวชนในส่วนกลางสามารถสื่อสารภาษาถิ่นกับเยาวชนอาเซียนในแต่ละภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม เช่น ภาษามลายูซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมที่มีวัฒนธรรมมาแต่โบราณ มีต้นกำเนิด มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เป็นภาษาที่เป็นรากฐานการสื่อสารในประเทศแถบภาคใต้ของประเทศไทยและประเทศในแหลมมลายูหลายประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนิเซีย บรูไนดารุสซาลาม สิงคโปร์ ฯลฯ ซึ่งประเทศต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจ การค้า การส่งออกที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนด้วย การที่เยาวชนกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ภาษาที่มีความเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ เหล่านี้ได้ ย่อมเกิดประโยชน์สำหรับการเจรจาต่อรองที่ได้เปรียบ การส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมครบทุกด้านสำนักการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการนำร่องสอนภาษามลายูให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในระดับมัธยมศึกษาจำนวน ๗ โรงเรียน ในลักษณะสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร *หมายเหตุ เป็นโครงการที่โอนงบประมาณให้สำนักงานเขต เป็นค่าตอบแทนการสอนภาษามลายู เป็นเงิน ๑,๐๕๖,๐๐๐ บาท

09040000/09040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการใช้ภาษามลายู ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในลักษณะโรงเรียนนำร่อง ให้เข้าใจ และสื่อสารได้ ๒. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ๗ โรงเรียน จำนวน ๘๔๐ คน ได้แก่ ๑. โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ๒. โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ ๓. โรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก ๔. โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย สำนักงานเขตหนองจอก ๕. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก ๖. โรงเรียนบางชัน สำนักงานเขตคลองสามวา ๗. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-10-24)

100.00

24/10/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอนภาษามลายู จำนวน 7 โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษามลายูให้แก่นักเรียนตามระดับชั้นที่กำหนด ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ มีการพัฒนาทักษะด้านภาษามลายู นักเรียนทีมีผลการเรียนภาษาจีน “ผ่าน” เกณฑ์การทดสอบที่โรงเรียนกำหนด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โอนค่าตอบแทนการสอนของบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษามลายูในโรงเรียนนำร่อง ๗ โรงเรียน
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและประเมินผล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4115

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4115

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **