ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย : 09000000-4117

สำนักการศึกษา

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

1.สิริวรรณ เนาวรัตนพันธ์ 2.นันทพร ศรีวิชัย 3.นุสรา พูลสุด โทร.3422

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษามีนโยบายส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับนักเรียนสังกัดอื่น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับนักเรียนเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ทั้งสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในวิถีชีวิตของสังคมในแต่ละประเทศ ทำให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามสืบไป

09110120/09110120

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบ ประเพณี 3.เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น

เป้าหมายของโครงการ

1.นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2.นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพ ได้เปิดโลกทัศน์ และเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น 3.นักเรียนได้มีโอกาสเดินทางไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-05)

40.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 และเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-06)

35.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนและคัดเลือกผู้แทนนักเรียนเพื่อเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-09)

35.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนและคัดเลือกผู้แทนนักเรียนเพื่อเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 และรอบที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการและวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการและวางแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนและคัดเลือกผู้แทนนักเรียน เพื่อเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 1
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมที่ 2 ให้การต้อนรับคณะยุวทูตจากเมืองยาชิโย
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 2
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการขออนุมัติเตรียมการเดินทาง
:5%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 8
:กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมยุวทูตกรุงเทพมหานครก่อนการเดินทาง
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 9
:เบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 3
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 10
:กิจกรรมที่ 4 คณะยุวทูตเดินทางไปเมืองยาชิโย
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 11
:เบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 4
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 12
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4117

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4117

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **