ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย : 09000000-4117

สำนักการศึกษา : (2563)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

1.สิริวรรณ เนาวรัตนพันธ์ 2.นันทพร ศรีวิชัย 3.นุสรา พูลสุด โทร.3422

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษามีนโยบายส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับนักเรียนสังกัดอื่น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับนักเรียนเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ทั้งสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในวิถีชีวิตของสังคมในแต่ละประเทศ ทำให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามสืบไป

09110120/09110120

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบ ประเพณี 3.เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น

เป้าหมายของโครงการ

1.นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2.นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพ ได้เปิดโลกทัศน์ และเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น 3.นักเรียนได้มีโอกาสเดินทางไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-09-03)

60.00

3/9/2563 : สรุปผลการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย ประจำปี พ.ศ.2563 ได้ดำเนินกิจกรรมที่ 1 – 2 สำเร็จเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำนวน 536 คน จาก 431 โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และได้คัดเลือกผู้แทนนักเรียนเพื่อเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 จำนวน 12 คน กิจกรรมที่ ๒ ได้ให้การต้อนรับคณะยุวทูตเมืองยาชิโย รุ่นที่ 31 จำนวน 12 คน โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย ดังนี้ ๑. แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 สำนักงานเขตหลักสี่ ๒. พักค้างกับครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน ๖ ครอบครัว เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของครอบครัวไทย เป็นเวลา ๒ วัน ๓ คืน ๓. ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับชมรมทิพย์อุทัย ๔. ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอยุธยา ทั้งนี้ กิจกรรมที่ 3 – 4 ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ต่อไปได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทำให้คณะยุวทูตกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 ไม่สามารถเดินทางไปแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น ได้ ทว่า โครงการฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้ง 3 ประการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-20)

60.00

20/8/2563 : อนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ที่ กท0805/950 ลว.19 มิ.ย. 2563 และได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ยุวทูตกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 จำนวน 12 คน เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :นักเรียนยุวทูต จำนวน 5 คน ได้ไปทำ passport ซึ่งสามารถเบิกค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางได้ในกิจกรรมที่ 3 แต่สำนักการศึกษาได้ยกเลิกโครงการในกิจกรรมที่ 3-4 และคืนงบประมาณเข้าส่วนกลางทั้งหมด ทำให้ สยศ.ต้องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางจากงบประมาณคงเหลือหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุแทน

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-15)

60.00

15/7/2563 : ยกเลิกโครงการตามหนังสือสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ที่ กท 0805/950 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2563 อนุมัติโดย นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เนื่องจาก สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ จึงยกเลิกกิจกรรมที่ 3 - 4 และคืนเงินเข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นเงิน 1,933,460 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ ยุวทูตกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 29 จำนวน 12 คน ไม่ได้เดินทางไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น สยศ. จึงจำเป็นต้องหาแนวทางการชดเชย/เยียวยา (อยู่ระหว่างการดำเนินการ)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-17)

60.00

17/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่ 3 (ฝึกอบรม) และกิจกรรมที่ 4 (เดินทางไปต่างประเทศ) ต่อไปได้ ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการถึงกิจกรรมที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-13)

60.00

13/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/3178 ลว.31 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการปรับลดงบประมาณจากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ดำเนินการถึงกิจกรรมที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอกิจกรรมที่ 3-4 ไปจนกว่าจะมีประกาศ/คำสั่ง เปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-15)

60.00

15/4/2563 : ชะลอโครงการฯ กิจกรรมที่ 3 - 4 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/3178 ลว. 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการปรับลดงบประมาณจากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ทั้งนี้โครงการฯ ได้ดำเนินการถึงกิจกรรมที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :กิจกรรมที่ 3-4 ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 หรืออาจยกเลิกการดำเนินงาน เนื่องจากนโยบายการปรับลดงบประมาณจากผลกระทบกับรายได้ของ กทม.

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-04)

60.00

31/3/2563 : ชะลอโครงการ ในกิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมยุวทูตก่อนการเดินทาง และกิจกรรมที่ 4 การเดินทางไปเยือนเมืองยาชิโย เนื่องจาก การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :1. กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมยุวทูตก่อนการเดินทาง มีการชะลอกำหนดการออกไป เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 2. ทางเมืองยาชิโย ขอเลื่อนการเดินทางออกไปเป็นเดือน ต.ค. - พ.ย. 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-05)

40.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 และเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-06)

35.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนและคัดเลือกผู้แทนนักเรียนเพื่อเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-09)

35.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนและคัดเลือกผู้แทนนักเรียนเพื่อเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 และรอบที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการและวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการและวางแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพนักเรียนและคัดเลือกผู้แทนนักเรียน เพื่อเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 1
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมที่ 2 ให้การต้อนรับคณะยุวทูตจากเมืองยาชิโย
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 2
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการขออนุมัติเตรียมการเดินทาง
:5%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 8
:กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมยุวทูตกรุงเทพมหานครก่อนการเดินทาง
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:เบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 3
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:กิจกรรมที่ 4 คณะยุวทูตเดินทางไปเมืองยาชิโย
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:เบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 4
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4117

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4117

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **