ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนดีเด่น : 09000000-4123

สำนักการศึกษา

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวนฤมล รัตนสิงห์ 02 437 6631-5 ต่อ 3465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ กรุงเทพมหานครในฐานะผู้จัดการศึกษาให้แก่เยาวชนในเมืองหลวง ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ โดยมีครูและหน่วยงานคอยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน มีการพัฒนาขีดความสามารถทุกๆ ด้าน ให้เต็มตามศักยภาพ การที่นักเรียนจะพัฒนาขีดความสามารถได้เต็มตามศักยภาพนั้นมาจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาและเข้าใจความสามารถของนักเรียนได้เต็มที่ และสามารถส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเด่นในด้านนั้นๆ ไปยังทิศทางที่เหมาะสมและดียิ่งๆขึ้น และเป็นการพัฒนาเยาวชนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่เสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์โดยตรง ในส่วนของหน่วยงานเป็นส่วนที่สนับสนุน ให้ทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและนักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ได้เต็มที่เต็มความสามารถ สำนักการศึกษา จึงกำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนดีเด่น

09140400/09140400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้พัฒนาขีดความสามารถในแต่ละด้านให้มากขึ้น 3.1.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านต่างๆในระดับนานาชาติ 3.1.3 เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านต่างๆของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับนักเรียนในประเทศต่างๆ ในเวทีระดับนานาชาติ

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความสามารถได้เข้าร่วมในระดับนานาชาติ ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีจำนวนโครงการเสนอเพื่อพิจารณาเข้าร่วมในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 3 โครงการ ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 โครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-07)

25.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์และอยู่ระหว่างรอโครงการที่โรงเรียนเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-14)

25.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์และอยู่ระหว่างรอโครงการที่โรงเรียนเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-10)

20.00

10/12/2562 : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์และอยู่ระหว่างรอโครงการที่โรงเรียนเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-08)

20.00

8/11/2562 : 1.จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ขอรับการสนับสนุน 2.จัดทำประกาศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานเขตและโรงเรียนทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมีมี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ และจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนส่งโครงการเพื่อของบประมาณ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนส่งโครงการเพื่อของบประมาณ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนส่งโครงการเพื่อของบประมาณ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนส่งโครงการเพื่อของบประมาณ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนที่ผ่่านการคัดเลือกรายงานผลการดำเนินงาน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนที่ผ่่านการคัดเลือกรายงานผลการดำเนินงาน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4123

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4123

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **