ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนดีเด่น : 09000000-4123

สำนักการศึกษา : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวนฤมล รัตนสิงห์ 02 437 6631-5 ต่อ 3465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ กรุงเทพมหานครในฐานะผู้จัดการศึกษาให้แก่เยาวชนในเมืองหลวง ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ โดยมีครูและหน่วยงานคอยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน มีการพัฒนาขีดความสามารถทุกๆ ด้าน ให้เต็มตามศักยภาพ การที่นักเรียนจะพัฒนาขีดความสามารถได้เต็มตามศักยภาพนั้นมาจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาและเข้าใจความสามารถของนักเรียนได้เต็มที่ และสามารถส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเด่นในด้านนั้นๆ ไปยังทิศทางที่เหมาะสมและดียิ่งๆขึ้น และเป็นการพัฒนาเยาวชนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่เสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์โดยตรง ในส่วนของหน่วยงานเป็นส่วนที่สนับสนุน ให้ทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและนักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ได้เต็มที่เต็มความสามารถ สำนักการศึกษา จึงกำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนดีเด่น

09140400/09140400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้พัฒนาขีดความสามารถในแต่ละด้านให้มากขึ้น 3.1.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านต่างๆในระดับนานาชาติ 3.1.3 เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านต่างๆของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกับนักเรียนในประเทศต่างๆ ในเวทีระดับนานาชาติ

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความสามารถได้เข้าร่วมในระดับนานาชาติ ด้านปริมาณ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีจำนวนโครงการเสนอเพื่อพิจารณาเข้าร่วมในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 3 โครงการ ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 โครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-16)

10.00

16/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จึงขอเห็นชอบยกเลิกโครงการพร้อมโอนเงินเข้างบกลาง ตามหนังสือที่ กท 0803/1089 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอเห็นชอบยกเลิกโครงการพร้อมโอนเงินเข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-06-08)

25.00

8/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 3 ตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-13)

25.00

13/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 3 ตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-08)

25.00

8/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 3 ตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-04)

25.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์และอยู่ระหว่างรอโครงการที่โรงเรียนเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-07)

25.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์และอยู่ระหว่างรอโครงการที่โรงเรียนเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-14)

25.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์และอยู่ระหว่างรอโครงการที่โรงเรียนเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-10)

20.00

10/12/2562 : อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์และอยู่ระหว่างรอโครงการที่โรงเรียนเสนอขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-08)

20.00

8/11/2562 : 1.จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ขอรับการสนับสนุน 2.จัดทำประกาศ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานเขตและโรงเรียนทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมีมี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ และจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนส่งโครงการเพื่อของบประมาณ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนส่งโครงการเพื่อของบประมาณ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนที่ผ่่านการคัดเลือกรายงานผลการดำเนินงาน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4123

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4123

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **