ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในการจัดงานวันเด็ก : 09000000-4125

สำนักการศึกษา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนฤมล รัตนสิงห์ 02 437 6631-5 ต่อ 3465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เด็กและเยาวชนเป็นประชากรสำคัญของชาติที่มีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ การพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเป็นประชากรที่ดีมีคุณภาพในอนาคต นอกจากให้ความรู้ด้านการศึกษาแล้ว ยังต้องพัฒนาด้านแนวคิด ให้เกิดทัศนคติ เจตคติที่ดี สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมทั้งกายและใจ รู้หน้าที่ มีวินัย เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อสังคมต่อไป รัฐบาลไทย ได้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ และได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดให้มี งานวันเด็ก จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เปิดสถานที่สำคัญให้เด็กและเยาวชนได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต สำนักการศึกษาในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและให้นโยบายในจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รู้จักระบบการทำงานของกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมห้องทำงาน ที่สำคัญ อาทิเช่น ห้องทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร เป็นต้น รวมทั้งได้ เข้าพบและรับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร รับมอบของที่ระลึก ของขวัญ ของรางวัลต่าง ๆ โดยสำนักการศึกษาจะได้คัดเลือกผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน ที่มีความประพฤติดี เรียนดี และมีความสามารถในด้านต่าง ๆ รวมถึงเด็กนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เข้าร่วมงานวันเด็กของกรุงเทพมหานคร

09140400/09140400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อสร้างทัศนคติ เจตคติที่ดีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในการจัดงานวันเด็ก ๒ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสได้รู้จักระบบการทำงานของกรุงเทพมหานคร และได้เข้าพบบุคคลสำคัญของกรุงเทพมหานคร สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ผู้เข้าร่วมงาน กรรมการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 1,000 คน รายละเอียด ดังนี้ 1. ด้านปริมาณ 1.1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในการจัดงานวันเด็ก จำนวน 850 คน 1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ผู้เข้าร่วมงาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คน 2. ด้านคุณภาพ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้เข้าพบผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้รับฟังโอวาทที่จะนำไปสู่การปฏิบัติตนที่ดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ในการจัดงานวันเด็กของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้รับของขวัญ ของที่ระลึก จากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ทำให้ประชาชนและสถาบันต่าง ๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-07)

100.00

7/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการจัดงานวันเด็ก ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าองค์พระพุทธนวราชบพิตร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ผู้เข้าร่วมงาน กรรมการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 1,000 คน ซึ่งภายในงานมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 1. พิธีรับโอวาทจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จำนวน 350 คน เข้ารับโอวาทจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเยี่ยมชมห้องทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับของที่ระลึกจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 2. ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขต จำนวน 500 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ผู้เข้าร่วมงาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน อาทิเช่น กิจกรรมการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น CPR กิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยและการจับงู นิทรรศการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการลดการใช้ขยะ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ชุดขุดค้นทางประวัติศาสตร์ และการเล่นเกมส์เพื่อลุ้นรับของรางวัล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-15)

90.00

15/1/2563 : 1.ดำเนินการจัดพิธีรับโอวาทจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและประธานสภากรุงเทพมหานครเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โครงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในการจัดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย 3.อยู่ระหว่างประเมินผลและสรุปโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-10)

50.00

10/12/2562 : 1.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของขวัญของที่ระลึก 2.อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานในกิจกรรมวันเด็ก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-08)

20.00

8/11/2562 : 1. อยู่ระหว่าง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ 2. ประชุมหารือเพื่อ วางแผนผังการจัดกิจกรรม งานวันเด็ก 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ของขวัญ ของที่ระลึก ที่ใช้ในกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด และ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันเด็ก
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันเด็ก
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชุมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมการดำเนินงานตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลและประเมินผลการจัดงาน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4125

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4125

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **