ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนมีนบุรี สำนักงานเขตมีนบุรี : 09000000-4136

สำนักการศึกษา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายณธีวิชญ์ โทร 3434

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีประกอบกับอาคารเรียนหลังเดิมมีอายุการใช้งานมานานมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของนักเรียนและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการอนุมัติจำหน่ายเรียบร้อยแล้วจึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมเพื่อให้มีอาคารเรียนที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

09010400/09010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ทดแทนอาคารโรงอาหารเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอน และมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-05)

100.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 1-8 (สุดท้าย) เบิกจ่ายแล้ว รวมเป็นเงิน 29,699,100,.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-05-05)

97.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 8 (สุดท้าย) ใบขอเบิกเลขที่ 2923/63 ลว. 15 เม.ย. 63 = 5,079,100.--

** ปัญหาของโครงการ :wไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-04-03)

93.00

3/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 8 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/2376 ลว 5 มีนาคม 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-03-06)

93.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจรับงานงวดที่ 8 (สุดท้าย) วันที่ 12 ก.พ.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-02-07)

98.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทาสี ติดตั้งราวบรรได อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-07)

80.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวด 7-8 ทาสีติดงานระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-09)

65.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-07)

40.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ก่อสร้างงานงวดที่ 7 (ทาสีผนัง,ติดตั้งประตู)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-30)

15.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 6-7 (ปูพื้นหินขัดสำเร็ขรูป,เทหินขัด,ฉาบปูน,ฉาบผิวผนังอาคาร)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทำเสาเข็มเจาะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ทำเสาเข็มเจาะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทำเสาเข็มเจาะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4136

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4136

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **