ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) สำนักงานเขตดอนเมือง : 09000000-4137

สำนักการศึกษา : (2563)

95.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95.00

นายณธีวิชญ์ โทร 3434

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีประกอบกับอาคารเรียนหลังเดิมมีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของนักเรียนและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการอนุมัติจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมเพื่อให้มีอาคารเรียนที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

09010400/09010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนเดิม ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของนักเรียนและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีอาคารเรียนที่ปลอดภัย และมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-04)

95.00

4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวด ที่ 8 (สุดท้าย) ปูกระเบื้องห้อง เดินสายไฟฟ้าติดตั้งอุปกรณ์และดวงโคม ชั้น 1,2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-06)

95.00

6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 8 (สุดท้าย) ติดตั้งแผงกันแดดอลูมิเนียม, ทาสีรองพื้น, ติดตั้งบานประตู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-07-03)

93.00

3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ก่อสร้างงานงวดที่ 8 (สุดท้าย) ติดตั้งบอร์ดปิดประกาศหน้าห้องเรียน,ติดตั้งแผงกันสาด อลูมิเนียม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-06-05)

93.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 8 (สุดท้าย) ติดตั้งหลังคายืนที่กันสาดพร้อมมุงหลังคา ติดตั้งประตูหน้าต่างอุปกรณ์ ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดและบอร์ดข้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-05-05)

93.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 7 ติดตั้งประตู-หน้าต่างชั้นล่าง,2 , ทำพื้นหินขัดชั้น 1,2 ติดตั้งกรอบกระดานดำ ทำผนังกรวดล้างหน้าห้องเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-03)

90.00

3/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 7 (ฉาบปูนผนังทั้งหมดติดตั้งวงกบประตู หน้าต่างทั้งหมด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-06)

85.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ก่อสร้างงานงวดที่ 7 (หล่อม้านั่งทั้งหมด,,มุงหลังคา).

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-02-07)

75.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างงานงวดที่ 6...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-07)

70.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งงานงวด 5 ก่อสร้างงานงวดที่ 6

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-09)

65.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตั้งโครงสร้างชั้นหลังคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-07)

25.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (กันสาดชั้น 5)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-30)

15.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ก่อสร้างชั้น 1,ด้านสกัดผูกเหล็กเสาชั้น 4).

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทำคาน กันสาดชั้น 2
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ทำคาน กันสาดชั้น 2
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ทำคาน กันสาดชั้น 2
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4137

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4137

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **