ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก : 09000000-4140

สำนักการศึกษา : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นายณธีวิชญ์ โทร 3434

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากห้องเรียนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

09010400/09010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจากอาคารเรียนที่มีอยู่เดิมมีจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังขาดห้องสนับสนุนการเรียนการสอน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-09-04)

85.00

4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 7-8 (สุดท้าย) ส่งมอบงานวันที่ 7 ส.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-06)

85.00

6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานงวดที่ 7-8 (สุดท้าย) ทาสี, ติดตั้งเหล็กดัด, ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง, ทำเวที, ทำทางเชื่อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-03)

80.00

3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 8 (สุดท้าย) ทาสี, ติดตั้งดวงโคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-05)

70.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 7-8 (สุดท้าย) ฉาบปูนติดตั้งวงกบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-05-05)

78.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 7 (ฉาบปูน,ติดตั้งวงกบ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-07)

65.00

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ก่อสร้างงานงวดที่ 6 (ติดตั้งโครงหลังคา, เทคอนกรีตม้านั่ง).

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-03-06)

63.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ก่อสร้างงานงวดที่ 5 ทำคานชั้นหลังคา.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-07)

70.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำพื้น ชั้น 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-01-07)

66.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ทำพื้นชั้น 4)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-09)

65.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ก่อสร้างงานงวดที่ 3.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-07)

30.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานงวดที่ 3 (ทำเสาชั้น 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-30)

15.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 2 (ทำคาน, กันสาดชั้น 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ก่อผนัง เทคานชั้นหลังคา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ก่อผนัง เทคานชั้นหลังคา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ก่อผนัง เทคานชั้นหลังคา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4140

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4140

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **