ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนบ้านเกาะ สำนักงานเขตมีนบุรี : 09000000-4141

สำนักการศึกษา : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นายณธีวิชญ์ โทร 3434

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากที่รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งยังขาดห้องกิจกรรมและห้องสนับสนุนการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

09010400/09010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ เนื่องจากไม่มีโรงอาหาร ที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน และยังขาดห้องกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีโรงอาหารที่รับประทานอาหารเพิ่มขึ้น และห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-04)

90.00

4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4 (สุดท้าย) ส่งมอบงานวันที่ 29 ก.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-06)

90.00

6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) ติดตั้งประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์, ติดตั้งแผงกันแดดอลูมิเนียม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-03)

85.00

3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (สุดท้าย) ติดตั้งประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์, ติดตั้งแผงกันแดดอลูมิเนียม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-05)

65.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 ( ก่อผนังทั้งหมด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-05)

65.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ก่อผนังทั้งหมด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-07)

50.00

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 3 (ก่อผนังงานงวดที่ 3 (ก่อผนังทั้งหมด,ติดตั้งโครงการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-03-06)

43.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 2 (หล่อกันสาดชั้น 2, ;วางแผ่นพื้นสำเร็จรูป)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-02-07)

73.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ก่อสร้างงานงวด 2..

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-07)

70.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการอยู่ในงวดงานที่ 2 หล่อเสาชั้น 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-09)

65.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำฐานราก,ตอหม้อ,คานคอดิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-07)

20.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานงวดที่ 1 (ตอกเสาเข็ม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-30)

15.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 1 ตอกเสาเข็ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:หล่อคานชั้น 4
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:หล่อคานชั้น 4
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:หล่อคานชั้น 4
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4141

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4141

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **