ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๔ ชั้น โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา) สำนักงานเขตคลองสามวา : 09000000-4144

สำนักการศึกษา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายณธีวิชญ์ โทร 3434

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากบ้านพักอาศัยของบุคลากรทางการศึกษาหลังเดิมมีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของบุคลากรทางการศึกษาและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร โดยบ้านพักอาศัยหลังเดิมได้รับการอนุมัติจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยหลังใหม่เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรทางการศึกษา

09010400/09010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เนื่องจากบ้านพักอาศัยของบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครของเดิมชำรุดหมดสภาพการใช้งาน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้มีที่พักอาศัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-05)

100.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..งวดที่ 1-5 เบิกจ่าย = 12,496,530.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2020-04-07)

89.00

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 5 ส่งมอบงาน 27 ก.พ.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2020-04-03)

89.00

3/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนงวดที่ 5 ส่งมอบงาน 27 ก.พ63...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-06)

90.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..งวดที่ 5 (สุดท้าย) ส่งมอบงาน วันที่ 27 ก.พ.63.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-02-07)

85.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หล่อรางวี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-07)

70.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปูกระเบื้องห้องพัก ฉาบผนัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-12-09)

55.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งงานงวดที่ 4 และมุงหลังคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-07)

50.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (บันไดระหว่างชั้น 3-4) -ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ตามหนังสือกท 1905/00307 ลว. 30 ต.ค. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-30)

15.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (หล่อคานชั้น 4).

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทำเสาเข็มเจาะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ทำเสาเข็มเจาะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทำเสาเข็มเจาะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4144

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4144

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **