ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4148

สำนักการศึกษา : (2563)

93

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 93

นางสาวจารุวรรณ ศิริเมืองจันทร์ โทร. 3479

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและ ท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของ ชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ดังจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๙(๖) ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันสังคมอื่นเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นนั้น ๆ ของตนเอง สำนักการศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทางวัฒนธรรม จึงได้จัดดำเนินการโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่ มั่นคงและยั่งยืน

09110300/09110300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1. ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง ๔๓๗ โรงเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ กรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพ 1. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนได้รับการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-07-22)

93.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์ผลการติดตามการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :--

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-06-30)

93.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามติดตามการดำเนินโครงการ ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0805/3971 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-05-12)

92.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามติดตามการดำเนินโครงการ ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0805/3971 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดประชุมสัมมนาตามที่กำหนดได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-04-13)

91.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอให้สำนักงานเขตพิจารณาชะลอหรือเลื่อน และ/หรือยกเลิกการดำเนินโครงการไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 จะคลี่คลาย ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-18)

90.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....รวบรวมข้อมูลโครงการจากสำนักงานเขตช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-21)

90.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลโครงการจากสำนักงานเขตช่วงสิ้นปีงบประมาณ 256

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-27)

90.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลโครงการจากสำนักงานเขตช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-12-20)

90.00

2019-12-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรวบรวมข้อมูลการดำเนินโครงการจากสำนักงานเขตตอนสิ้นปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-15)

15.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการศึกษาได้โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินงาน เป็นเงิน 918,100 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติการจัดทำแนวทางเพื่อให้โรงเรียนจัดการสัมมนาเครือยข่ายผู้ปกครอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนจัดสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนละ ๒ ครั้ง เพื่อจัดประชุมสัมมนา แบบไป-กลับ จำนวน ๑ วัน
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำข้อมูลสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4148

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4148

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **