ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำงบการเงินให้ทันเวลาและถูกต้อง : 09000000-4149

สำนักการศึกษา

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวกาญจนา แก้วไกรแสง โทร 3454

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ หน่วยงานจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีให้ถูกต้องและเสร็จสิ้นทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

09030200/09030200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สำนักการคลังภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 2. บันทึกบันชีเป็นปัจจุบัน โดยมีการบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3. จัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๒ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษาส?าหรับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-02)

60.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.บันทึกรายการในสมุดรายวัน สมุดบัํญชีแยกประเภท สุมดบัญชีย่อย 2.ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สำนักการคลังทันเวลา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/11462 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.50 (2019-11-07)

36.50

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 /บัญชีสรุปมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 (เกณฑ์คงค้าง) /ปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปี

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าในในการจัดทำบัญชี เนื่องจากบรรจุมารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - การบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประสานงานและรวบรวมข้อมูล - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน - บันทึกรายการบัญชีให้ครบถ้วนผ่านรายการบัญชีไปแยกประเภทปรับปรุงรายการบัญชี พร้อมจัดทำงบทดลอง - ติดตามความคืบหน้า ประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายจากสำนักการคลัง - ตรวจสอบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายจากกองโรงงานช่างกล กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และกองบริการระบบคอมพิวเตอร์จัดทำใบโอนเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี ยืนยันยอดทางบัญชีกับกองบัญชี สำนักการคลัง - ปิดบัญชีแยกประเภทและตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่าง ๆ ทุกบัญชีระหว่างบัญชีแยกประเภทและ บัญชีย่อย บัญชีทรัพย์สิน ฯลฯ จัดทำกระดาษทำการงบทดลอง

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์เนื่องจากเพิ่งมาบรรจุใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 /บัญชีสรุปมูลค่าทรัพย์สิน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ส่งงบการเงินให้สำนักการคลัง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานประจำเดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4149

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4149

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0978

ตัวชี้วัด : 2.2.1 (รายงาน)การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **