ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำงบการเงินให้ทันเวลาและถูกต้อง : 09000000-4149

สำนักการศึกษา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกาญจนา แก้วไกรแสง โทร 3454

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การจัดทำงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ หน่วยงานจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีให้ถูกต้องและเสร็จสิ้นทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

09030200/09030200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สำนักการคลังภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 2. บันทึกบันชีเป็นปัจจุบัน โดยมีการบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 3. จัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : 1. การบันทึกรายการบัญชีเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย - สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน และรายการในสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือน กันยายน 2563 - สมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายวันฯ ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท ถึงเดือนสิงหาคม 2563 2.งบการเงินประจำเดือนครบถ้วน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย - งบทดลอง - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย - งบเงินคงเหลือ - รายงานเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.50 (2020-08-04)

96.50

4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือนสิงหาคม 2563 2. จัดทำรายงานการเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย - งบทดลอง - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย - งบเงินคงเหลือ - รายงานเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-07-03)

93.00

3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2. จัดทำรายงานการเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ประกอบด้วย - งบทดลอง - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย - งบเงินคงเหลือ - รายงานเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.50 (2020-06-08)

89.50

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. บันทึกรายการในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 2. จัดทำรายงานการเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย - งบทดลอง - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย - งบเงินคงเหลือ - รายงานเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-05-13)

86.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 2. จัดทำรายงานการเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนเมษายน 2563 ประกอบด้วย - งบทดลอง - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย - งบเงินคงเหลือ - รายงานเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.50 (2020-04-10)

82.50

10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือนเมษายน 2563 2. จัดทำรายงานการเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมีนาคม 2563 ประกอบด้วย - งบทดลอง - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย - งบเงินคงเหลือ - รายงานเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-03-03)

79.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. บันทึกรายการในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือนมีนาคม 2563 2. จัดทำรายงานการเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย - งบทดลอง - รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย - รายงานรายละเอียดประกอบค่าใช้จ่าย - งบเงินคงเหลือ - รายงานเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - รายงานรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ - งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร - รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก - รายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นรอการรับรู้ - รายงานรายได้กรุงเทพมหานคร - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม. - รายงานรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบประมาณจากคลัง กทม.-งบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.50 (2020-02-08)

75.50

8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2.จัดทำรายงานประจำเดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-01-06)

72.00

6/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกรายการในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย และจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-02)

60.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.บันทึกรายการในสมุดรายวัน สมุดบัํญชีแยกประเภท สุมดบัญชีย่อย 2.ส่งรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สำนักการคลังทันเวลา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ตามหนังสือสำนักการศึกษาที่ กท 0803/11462 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ส่งงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.50 (2019-11-07)

36.50

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 /บัญชีสรุปมูลค่าทรัพย์สินประจำปี 2562 (เกณฑ์คงค้าง) /ปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปี

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าในในการจัดทำบัญชี เนื่องจากบรรจุมารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - การบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ประสานงานและรวบรวมข้อมูล - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน - บันทึกรายการบัญชีให้ครบถ้วนผ่านรายการบัญชีไปแยกประเภทปรับปรุงรายการบัญชี พร้อมจัดทำงบทดลอง - ติดตามความคืบหน้า ประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายจากสำนักการคลัง - ตรวจสอบรายงานสรุปค่าใช้จ่ายจากกองโรงงานช่างกล กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และกองบริการระบบคอมพิวเตอร์จัดทำใบโอนเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี ยืนยันยอดทางบัญชีกับกองบัญชี สำนักการคลัง - ปิดบัญชีแยกประเภทและตรวจสอบกระทบยอดบัญชีต่าง ๆ ทุกบัญชีระหว่างบัญชีแยกประเภทและ บัญชีย่อย บัญชีทรัพย์สิน ฯลฯ จัดทำกระดาษทำการงบทดลอง

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์เนื่องจากเพิ่งมาบรรจุใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำงบการเงินประจำปี 2562 /บัญชีสรุปมูลค่าทรัพย์สิน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ส่งงบการเงินให้สำนักการคลัง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานประจำเดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4149

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4149

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0978

ตัวชี้วัด : 2.2.1 (รายงาน)การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
79.00

100 / 100
3
89.50

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **