ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ณ เมือง บริสเบน (Brisbane) เครือรัฐออสเตรเลีย : 09000000-4150

สำนักการศึกษา : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาววริศรา รักขกิจ โทร 3470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ในด้านการจัดการชั้นเรียนด้วยกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้จากสภาพจริง (Site Visit) และการติดตาม/สังเกตแม่แบบ (Job Shadowing/Observation) ณ โรงเรียนเมืองบริสเบน (Brisbane) เครือรัฐออสเตรเลียเพื่อให้ข้าราชการครูมีความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)ประกอบกับสังคมการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child-Centred) เนื่องจากเป็นการมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้จากของจริง ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์โดยครูมีหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สำนักการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครสายงานการสอน ให้มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งมีคุณลักษณะของความเป็นครูที่ดี จึงได้พิจารณากระบวนการพัฒนาการเรียนรู้จากของจริง (Site Visit) และการติดตาม/สังเกตแม่แบบ (Job Shadowing/Observation) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน (Experience Sharing) ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาให้ข้าราชการครูฯ ได้สังเกตติดตามเพื่อเรียนรู้เทคนิคการสอนกับครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น สำนักการศึกษาจึงได้พิจารณาจัดทำการพัฒนาในรูปแบบการเรียนรู้จากสภาพจริง (Site Visit) ควบคู่ไปกับการติดตาม/สังเกตแม่แบบ (Job Shadowing) ณ โรงเรียนในเครือรัฐออสเตรเลียที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของครูผู้สอนของกรุงเทพมหานคร

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และทัศนคติต่อการจัดการเรียนรู้ของครู รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่ครูผู้สอนของกรุงเทพมหานครผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์และเห็นตัวอย่างที่ดี 2.เพื่อพัฒนาครูให้เป็นครูแกนนำของแต่ละกลุ่มเขตเพื่อเป็นต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เพื่อนครูทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขต ระดับกลุ่มเขตและระดับกรุงเทพมหานครได้

เป้าหมายของโครงการ

ศึกษาดูงาน การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ณ โรงเรียนเมืองบริสเบน (Brisbane) เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 18 คน ประกอบด้วย 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน จำนวน 16 คน - ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา จาก 6 กลุ่มเขต กลุ่มเขตละ 2 คน จำนวน 12 คน - ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรสำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Certificate in English Language Teaching - Primary: CELT-P) หรือหลักสูตรสำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา (Certificate in English Language Teaching - Secondary: CELT-S) เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษให้แก่ครูผู้สอนกลุ่มที่ (1) จำนวน 4 คน 2. ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการศึกษา ตำแหน่งประเภทบริหาร อำนวยการ หรือวิชาการ จำนวน 2 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-14)

10.00

14/9/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-11)

10.00

11/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-09)

10.00

9/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-06-09)

45.00

9/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-12)

45.00

12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-02)

45.00

2/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-11)

45.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่ารขอใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :สภาวะการระบาดของไวัรัสโควิดอาจจะส่งผลต่อกำหนดการเดินทาง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-07)

45.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอใช้เงินเหลือจ่าย ประจำงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-13)

45.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเปลี่ยนแปลงเป้าหมายโครงการและเตรียมอนุมัติข้าราชการครูฯ เดินทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-09)

40.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์ข้าราชการครูฯ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-08)

30.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับสมัครและเตรียมประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-30)

20.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการของบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน และประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:คัดเลือกผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4150

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4150

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **