ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเข้าร่วมร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ : 09000000-4169

สำนักการศึกษา

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นายวระศิลป์ คงดี โทร 3465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมทักษะด้านวิชาการให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ โดยนำนักเรียนกรุงเทพมหานครที่มีทักษะด้านวิชาการต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ เพื่อแสดงความสามารถ สร้างประสบการณ์ และสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของนักกีฬากรุงเทพมหานครเข้าสู่ระดับนานาชาติต่อไป

09140400/09140400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้นักเรียนกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสแข่งขันด้านวิชาการกับนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในระดับประเทศ ก้าวไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป 2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ และแสดงความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ เป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีมและผู้เกี่ยวข้อง กรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-07)

5.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการโครงการและเสนอขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-15)

5.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการโครงการ และเสนอขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-10)

5.00

10/12/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมการโครงการ และเสนอขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-08)

5.00

8/11/2562 : .อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเจ้าภาพการจัดการแข่งขันยังไม่แจ้งกำหนดการแข่งขันที่ชัดเจน และยังไม่มีหนังสือเชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ทำให้ยังไม่สามารถวางแผนการดำเนินงานตามโครงการและการคำนวณงบประมาณค่าใช้จ่าย ได้อย่างชัดเจน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอเสนออนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประสานโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประชุมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมแข่งขันตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เดินทางไปสำรวจสถานที่ที่จะใช้เป็นพี่พักนักเรียนและสนามแข่งขัน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:นำคณะนักเรียนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการแข่งขัน
:85%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:สรุปผลและประเมินผลการจัดงาน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4169

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4169

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **