ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดเลี้ยงต้อนรับคณะเยาวชนภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์ : 09000000-4179

สำนักการศึกษา : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นางพัชรี บุตรสุวรรณ 3414

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหาชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาสำคัญที่ทุกฝ่ายทั้งทางภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันแก้ไข เนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความเดือนร้อนให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ จำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาล จะต้องปลูกฝังให้เกิดทัศนคติ เจตคติที่ดี แก่เยาวชนในภาคใต้ ให้เกิดความรัก ความหวงแหนในแผ่นดิน เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นนำ้หนึ่งใจเดียวกันในหมู่ประชาชนชาวไทย มิให้เกิดการแบ่งแยกชนชั้น ฐานันดร สีผิว หรือศาสนา เป็นคนไทยที่อยู่ภายใต้ผืนแผ่นดินเดียวกัน ใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงปกครองประเทศไทยให้ร่มเย็นสงบสุขสืบมา

09010200/09010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ในมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี แก่เยาวชนในภาคใต้ ให้เกิดความรัก ความหวงแหนในแผ่นดินไม่แบ่งแยกความแตกต่างของศาสนา 3. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในสังคมไทย 4. เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของเยาวชนไทยในภาคใต้ 5. เพื่อให้เยาวชนในภาคใต้ได้มีโอกาสทำกิจกรรม และศึกษาดูงานยังสถานที่ต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ

เยาวชนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ที่พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-04)

85.00

4/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สำนักการศึกษาได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอยกเลิกกิจกรรมโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 37 รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0801/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนขออนุญาตให้ครอบครัวอุปถัมภ์เข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องยกเลิกโครงการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-03)

85.00

3/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0801/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนขออนุญาตให้ครอบครัวอุปถัมภ์เข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-30)

85.00

30/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-02)

85.00

2/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนการดำเนินกิจกรรมรายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0801/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ กิจกรรมได้ดำเนินการถึงขั้นตอนพาครอบครัวอุปถัมภ์เข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-07)

85.00

7/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนการดำเนินกิจกรรมรายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0801/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ กิจกรรมได้ดำเนินการถึงขั้นตอนพาครอบครัวอุปถัมภ์เข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสี่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-08)

85.00

8/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนการดำเนินกิจกรรมรายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0801/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ กิจกรรมได้ดำเนินการถึงขั้นตอนพาครอบครัวอุปถัมภ์เข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอกิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-03-03)

85.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการศึกษาประสานกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสานใจไทย ในการนำคณะเยาวชนภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์พบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และจัดเลี้ยงต้อนรับ ว่าในขณะนี้กำลังประสบปัญหาโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาด โดยทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิขอประชุมในประเด็นนี้ก่อนและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-12)

80.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสำนักงานเขตในการหาครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 50 ครอบครัว พร้อมกำหนดพบครอบครัวก่อนเข้าพบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-01-13)

75.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมในการดำเนินการต้อนรับครอบครัวอุปถัมภ์และคณะเยาวชนภาคใต้รุ่นต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-12-04)

70.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมพร้อมจัดทำกิจกรรมในรุ่นที่ 38

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-11-10)

65.00

10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-30)

60.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด พร้อมจัดทำคำสั่งเรียบร้อย และได้ดำเนินการจัดเลี้ยงต้อนรับคณะเยาวชนภาคใต้และครอบครัวอุปถัมภ์ รุ่นที่ 36 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่ง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการรุ่นที่ 36
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการรุ่นที่ 37
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
:30%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4179

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4179

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **