ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ : 09000000-4180

สำนักการศึกษา : (2563)

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นายสมเจต แสงทอง โทร 3411

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนกรุงเทพมหานครให้ได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอล ได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันระดับนานาชาติ และสร้างเกียรติประวัติให้แก่กรุงเทพมหานคร และนักเรียนกรุงเทพมหานครที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ

09010200/09010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกรุงเทพมหานครมีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรงด้านการแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติ 2. เพื่อสร้างนักเรียนกรุงเทพมหานครให้เป็นนักฟุตบอลที่มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และก้าวไปสู่การแข่งขันระดับชาติ

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ผู้แทนจากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ สตูร์เชอร์คัพ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน จำนวน 60 คน ประกอบด้วย - ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับบริหาร จำนวน 4 คน - ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับต่ำกว่าบริหารลงมาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 6 คน - หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน นักกายภาพบำบัดและผู้ประสานงานนักกีฬาภายในค่ายพักนักกีฬา จำนวน 10 คน - นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน ด้านคุณภาพ 1. คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์การแข่งขันฟุตบอลในระดับมาตรฐานสากล 2. ผู้แทนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอล จำนวน 3 ทีม ดังนี้ ทีมนักเรียนชาย รุ่นอายุ 12 ปี 1 ทีม จำนวน 12 คน (ตัวจริง 7 คน สำรอง 5 คน) ทีมนักเรียนหญิง รุ่นอายุ 13 ปี 1 ทีม จำนวน 14 คน (ตัวจริง 9 คน สำรอง 5 คน) และทีมนักเรียนหญิง รุ่นอายุ 14 ปี จำนวน 1 ทีม จำนวน 14 คน (ตัวจริง 9 คน สำรอง 5 คน) หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอน นักกายภาพบำบัด และผู้ประสานงานนักกีฬาภายในค่ายพักนักกีฬา จำนวน 10 คน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-07-03)

35.00

3/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบยกเลิกโครงการพร้อมโอนงบประมาณเข้างบกลาง รายละเอียดตามหนังสือกองคลัง ที่ กท 0803/1089 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องยกเลิกโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องยกเลิกโครงการ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-02)

35.00

2/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนการดำเนินกิจกรรมรายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0801/2789 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอล

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-07)

35.00

7/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนการดำเนินกิจกรรมรายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0801/2789 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอล

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรม ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-08)

35.00

8/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนการดำเนินกิจกรรมรายละเอียดตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0801/2789 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอล

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-06)

35.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักการศึกษารับสมัครพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นในการคัดเลือกกับนักเรียนและผู้ปกครอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรับสมัครนักเรียนกรุงเทพมหานครเพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ สตูร์เชอร์คัพ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2563 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วันที่ 17 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-13)

20.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับการประสานจากผู้จัดการแข่งขัน กำหนดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ สตูร์เชอร์คัพ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-04)

15.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกับผู้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ โดยจะมีหนังสือเรียนเชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-10)

10.00

10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานกับผู้จัดการแข่งขัน ในการกำหนดรุ่นอายุเข้าร่วมการแข่งขันของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมดำเนินโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 3
:คัดเลือกนักกีฬา ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น
:5%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 5
:กำหนดการเข้าร่วมการแข่งขัน
:10%
เริ่มต้น :2020-06-26
สิ้นสุด :2020-06-26
ขั้นตอน 6
:การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
:65%
เริ่มต้น :2020-05-25
สิ้นสุด :2020-05-25
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการแข่งขัน
:5%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4180

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4180

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **