ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา : 09000000-4182

สำนักการศึกษา : (2563)

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นายศุภณัฐ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่หลักในการนำนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปสู่การบริหารจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จนปัจจุบันโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ อาทิเช่น วิชาการ กีฬา ภาษา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และอื่นๆ ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ หลากหลายรางวัล ความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านการศึกษาที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ และมุ่งหวังให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนกรุงเทพมหานครนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเพื่อเผยแพร่ผลงานความสำเร็จด้านต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ สื่อสังคมออนไลน์ (Digital Content และInfographic) การจัดทำคลิปวิดีโอ (viral clip) ตลอดจนการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ชนิด Roll up ไปยังสถานที่ที่อยู่ในกระแสความสนใจของประชาชนคนกรุงเทพ และเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 โรงเรียน เรียนรู้ ตื่นตัว และปรับสถานการณ์ด้านการศึกษา มุ่งสู่ความสำเร็จในระดับใกล้เคียงกัน

09010200/09010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร รวมถึง การส่งเสริมกิจกรรมและความสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ ๒.๒ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ระหว่างกัน ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยให้โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในด้านนั้น ๆ เป็นแม่แบบในการ พัฒนาการศึกษา ๒.๓ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรหลักด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดก้าวไกล ก้าวทันโลก มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ ด้านปริมาณ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ จำนวน 2 กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ต่างๆ และสื่อแอปพลิเคชัน ฯลฯ ต่อสาธารณชน ๓.๒ ด้านคุณภาพ หน่วยงานอื่นและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่สำคัญที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-22)

25.00

22/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-10)

25.00

10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอสำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-26)

25.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมิจัดสรรเงินโดยสำนักงบฯให้ทำหนังสือเปรียบเทียบราคามาตรฐานส่งเพื่อดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-07)

20.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-14)

15.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอผู้ว่าลงนามในโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-10)

10.00

10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเสนออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมกำหนดกรอบรูปแบบการประชาสัมพันธ์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จ้างทำสื่อประเภทต่างๆ เช่น โปสเตอร์ ป้าย ไวนิล นิทรรศการเคลื่อนที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ผลิตและเผยแพร่ Digital Content
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อจัดจ้างตามกิจกรรมในโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4182

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4182

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **