ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร) : 09000000-4183

สำนักการศึกษา : (2563)

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นายณธีวิชญ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-

09010400/09010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

เป้าหมายของโครงการ

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-09-04)

5.00

4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขึ้นร่างเอกสารประกวดราคาร่างประกาศ วันที่ 31 ส.ค.63 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 3 ก.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-06)

40.00

6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สก.สนศ.มีหนังสือ ที่ กท 0801/5860 ลว.25 มิ.ย.63 ขอยกเว้นการปฎิบัติตามแนวทางฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอปลัด กทม.เห็นชอบ ได้สั่งให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน โดยถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-03)

40.00

3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จากสถานการณ์ทางการเงินการคลังฃองกทม. การจัดเก็บรายได้ของ กทม. ในปีงบประมาณ 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ และปลัด กทม. สั่งการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมารรายจ่ายประจำปี 2563 ที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค.63 และ กท 1902//0042 ลว 4 มิ.ย.63.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-05)

40.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับราคากลางให้เป็นปัจจุบัน. - ขออนุมัติขยายระยะเวลา กท 0801/3895 ลว. 17 เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-05)

20.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการดำเนินการตามหนังสือ กท 1902/00555 ลว 23 มีนาคม 2563 เรื่อ แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 จากผลกระทบรายได้ของ กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-07)

20.00

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-06)

15.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-02-07)

12.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR และ ราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-01-07)

12.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-09)

10.00

2019-12-9 : จัดทำคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 141/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-07)

5.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-คณะกรรมการ TOR อยู่ระหว่างแบบกำหนดรายการคาดว่าจะแล้วเสร็จ 20 พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-30)

2.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทำเสาเข็มเจาะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ทำเสาเข็มเจาะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ทำเสาเข็มเจาะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4183

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4183

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **