ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น และปรับปรุงลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบางกระดี่ สำนักงานเขตบางขุนเทียน : 09000000-4188

สำนักการศึกษา : (2563)

89.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 89.00

นายณธีวิชญ์ วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากที่รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งยังขาดห้องกิจกรรมและห้องสนับสนุนการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

09010400/09010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนเดิม ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตของนักเรียนและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครและปรับปรุงลานอเนกประสงค์ให้อยู่สภาพดีเพื่อให้นักเรียนใช้ทำกิจกรรมต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีอาคารเรียนที่ปลอดภัยและมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน และมีลานอเนกประสงค์ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-04)

98.00

2020-9-4 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องกรณีรายละเอียดประกอบการก่อสร้างไม่ตรงกับใบประมาณราคาที่ขอตั้งงบประมาณ (ครั้งที่ 4)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :การดำเนินงานก่อสร้างเป็นยไปตามเป้าหมาย แต่การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากต้องดำเนินการรายงานข้อบกพร่องกรณีรายละเอียดประกอบการก่อสร้างไม่ตรงกับใบประมาณราคาที่ขอตั้งงบประมาณ ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินของทุกงวด จึงทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-06)

91.00

6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องกรณีรายละเอียดประกอบการก่อสร้างไม่ตรงกับใบประมาณราคาที่ขอตั้งงบประมาณ (ครั้งที่ 4)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-03)

90.00

3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) ตรวจรับงานวันที่ 21 เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-06-05)

91.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) ตรวจรับงานวันที่ 21 เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-05)

90.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) ตรวจรับงานวันที่ 21 เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2020-04-03)

89.00

3/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ก่อสร้างงานงวดที่ 7 (หล่อรางวี,ทำท่อระบายนน้ำ,พร้อมบ่อพัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-03-06)

87.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 7 (ฉาบปูนผนังทั้งหมด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-02-28)

75.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างงานงวดที่ 6 หล่อม้านั่งทั้งหมด มุงหลังคาและแผ่นปิดกันนก,ก่อผนังชั้น 2,3,4,5, ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชั้นหลังคา(ยกเว้นแผ่นฝ้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการถึงขออนุมัติดำเนินการ
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการถึงวันเสนอราคา
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการขออนุมัติสั่งจ้างถึงขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดถึงลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 1
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 2
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 3
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 4
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 5
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 6
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 7
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 8 (สุดท้าย)
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4188

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4188

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **