ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ สำนักงานเขตหนองแขม : 09000000-4192

สำนักการศึกษา : (2563)

95.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95.00

นายณธีวิชญ์ วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากห้องเรียนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

09010400/09010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจากโรงอาหารไม่เพียงพอ และอาคารเรียนเดิมมีจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังขาดห้องสนับสนุนการเรียนการสอน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีโรงอาหารห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-04)

95.00

4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินสะสม กทม. จำนวน 9,760,000.- และขออนุมัติจัดสรรงบฯ กท 0801/2990 ลว.24 มี.ค. 63 จำนวน 1,758,660.-.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-06)

95.00

6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2991 ลว.24 มี.ค.63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2990 ลว.24 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-03)

95.00

3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2991 ลว. 24 มี.ค 63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2990 ลว. 24 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-06-05)

95.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-- งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2991 ลว. 24 มี.ค.63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2990 ลว. 24 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-05-05)

95.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 6-8 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 สำนักงานเขตหนองแขม โครงการต่อเนื่อง 2 ปี (2561-2562) ขยายเป็น (2561-2563) ระยะเวลาดำเนินการ 420 วัน แบ่งจ่าย 8 งวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-04-07)

92.00

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 8 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/1713 ลว. 19 ก.พ.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-03-31)

95.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรายงานผลการตรวจรับพัสดุแล้วตามหนังสือ สำนักงานเลขานุการ ที่ กท 0801/1713 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ติดรายงานข้อบกพร่องทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

2020-2-28 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ปลัดกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณารายงานข้อบกพร่องเพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้เบิกจ่ายเงินค่างานงวดที่ 6-8 (สุดท้าย) ให้แก่ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :รายงานข้อบกพร่อง กรณีรูปแบบรายการ ใบประมาณราคา และราคากลาง ไม่ตรงกับใบประมาณราคาที่ขอตั้งงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการถึงขออนุมัติดำเนินการ
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการถึงวันเสนอราคา
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการขออนุมัติสั่งจ้างถึงขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดถึงลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 1
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 2
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 3
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 4
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 5
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 6
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 7
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 8 (สุดท้าย)
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4192

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4192

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **