ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สำนักงานเขตลาดกระบัง : 09000000-4193

สำนักการศึกษา : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นายณธีวิชญ์ วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยหลังใหม่ให้บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เนื่องจากของเดิมไม่มี

09010400/09010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยให้บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีที่พักอาศัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-04)

90.00

4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) ติดตั้งดวงโคมไฟ ติดตั้งพัดลม,.ติดตั้งสุขภัณฑ์,ท่อระบายน้ำ,รางวี,ทำหินขัด โถงบันได, ราวบันได,ราวกันตก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-06)

90.00

6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) ทาสี, ปูกระเบื้อง, ติดตั้งราวระเบียง, ทำราวบันได

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-07-03)

87.00

3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) ฉาบปูนผนัง, ปูกระเบื้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-05)

85.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) ฉาบปูนผนังเดินสายไฟฟ้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-05)

80.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งวด 10 % เบิกจ่ายแล้ว = 1,195,000.-บาท -งวดที่ 1-2 ใบขอเบิกเลขที่ 2334/63 ลว.9 มี.ค 63= 2,148,300.-บาท -งวดที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/3081 ลว. 26 มี.ค. 63 -ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ก่อผนังวงกบประตูหน้าต่างชั้น 1,2,3)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-04-07)

77.00

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ก่อสร้างงานงวดที่ 4 ก่อผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างชั้น 1,2,3.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-06)

60.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวด 10% เบิกจ่ายแล้ว ๙ 1,195,000.-บาท -งวดที่ 1-2 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน -งวดที่ 3 ส่งมอบงานวันที่ 24 ก.พ. พ. 63 -ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ทำคานหลังคา)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างงานงวดที่ 4 หล่อคานชั้น 4, วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้น 4, หล่อเสาชั้น 4, หล่อคานชั้นหลังคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการถึงขออนุมัติดำเนินการ
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการถึงวันเสนอราคา
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการขออนุมัติสั่งจ้างถึงขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดถึงลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 1
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 2
:13%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 3
:13%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 4
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย)
:17%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4193

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4193

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **