ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ สำนักงานเขตคลองสามวา : 09000000-4194

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายณธีวิชญ์ วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากห้องเรียนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

09010400/09010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจากอาคารเรียนเดิมมีจำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังขาดห้องสนับสนุนการเรียนการสอน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-05)

100.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ส่งมอบงานงวดสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-05-05)

95.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งวดที่ 1-5 เบิกจ่ายแล้ว = 13,280,000.-บาท - งวดที่ 6 รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/1352 ลว. 11 ก.พ. 63 - งวดที่ 7 รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2989 ลว.24 มี.ค. 63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2988 ลว 24 มี.ค 63 -งวดที่ 8 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/3583 ลว. 9 เม.ย 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-04-07)

92.00

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่8 (สุดท้าย) ส่งมอบงาน 20 ก.พ.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-06)

90.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานที่ 8 (สุดท้าย) เก็บรายละเอียด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-02-28)

95.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างงานงวดที่ 8 (สุดท้าย) เดินสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และดวงโคม, ทาสี, ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำส้วม, ติดตั้งครุภัณฑ์, บรรจบไฟฟ้า-ประปารวมทั้งงานตกแต่งและอุปกรณ์อื่นๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการถึงขออนุมัติดำเนินการ
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการถึงวันเสนอราคา
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการขออนุมัติสั่งจ้างถึงขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดถึงลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 1
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 2
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 3
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 4
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 5
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 6
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 7
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 8 (สุดท้าย)
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4194

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4194

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **