ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ (กาญจนาภิเษก 2) สำนักงานเขตสายไหม : 09000000-4195

สำนักการศึกษา : (2563)

97.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 97.00

นายณธีวิชญ์ วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากที่รับประทานอาหารมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งยังขาดห้องกิจกรรมและห้องสนับสนุนการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

09010400/09010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารอาคารอเนกประสงค์ สำหรับเป็นโรงอาหาร เนื่องจากของเดิมไม่มีและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีที่รับประทานอาหารและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอ กับจำนวนนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-09-04)

97.00

4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) ใบขอเบิกเลขที่ 4592/63 ลว.1 ก.ย.63 จำนาน 4,691,999.- และขออนุมัติจัดสรรงบฯ (สมทบจ่ายงวด 5) กท 0801/2986 ลว.24 มี.ค 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-07)

97.00

7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.- งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2987 ลว 24 มี.ค. 63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2986 ลว.24 มี.ค.63..

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-07-03)

97.00

3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/ 2987 ลว.24 มี.ค.63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2986 ลว. 24 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-06-05)

97.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2987 ลว 24 มี.ค. 63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2986 ลว. 24 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-05-05)

97.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - งวดที่ 1-3 เบิกจ่ายแล้ว = 3,660,000.-บาท - งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) รายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/2987 ลว. 24 มี.ค.63 และขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2986 ลว.24 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-07)

70.00

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ กท 0801/2986 ล.ว.. 24 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-03-06)

95.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 4-5 (สุดท้าย) รายงานผลการตรวจรับฯ กท 0801/12367 ลว. 27 ธ.ค62 อยู่ระหว่างรายงานข้อบกพร่องครั้งที่ 3 เพื่อดำเนินการชออนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับเบิกจ่ายต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-02-28)

95.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานข้อพกพร่องเพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการให้จ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง กรณีที่รูปแบบรายการ ใบประมาณราคา ราคากลาง ไม่ตรงกับใบประมาณราคาที่ขอตั้งงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานข้อพกพร่องเพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการให้จ่ายเงินแก่ผู้รับจ้าง กรณีที่รูปแบบรายการ ใบประมาณราคา ราคากลาง ไม่ตรงกับใบประมาณราคาที่ขอตั้งงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการถึงขออนุมัติดำเนินการ
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการถึงวันเสนอราคา
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการขออนุมัติสั่งจ้างถึงขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดถึงลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 1
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 2
:13%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 3
:13%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 4
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย)
:17%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4195

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4195

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **