ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) สำนักงานเขตหนองจอก : 09000000-4197

สำนักการศึกษา : (2563)

53.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 53.00

นายณธีวิชญ์ วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากห้องเรียนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นได้

09010400/09010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เนื่องจากอาคารเรียนที่มีอยู่แล้วมีจำนวนห้องไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังขาดห้องสนับสนุนการเรียนการสอน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-09-04)

53.00

4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) ใหม่อีกครั้ง ตามหนังสือ กท 0801/6648 ลว.22 ก.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-08-07)

53.00

7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) ใหม่อีกครั้ง ตามหนังสือ กท 0801/6648 ลว. 22 กค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-07-03)

53.00

3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนม. แจ้งว่าสถานการณ์ทางการเงินการคลังของ กทม. ในปี 2563 ยังจัดเก็บรายได้น้อยกว่าแผนการใช้จ่ายฯ หาก กทม. สามารถจัดเก็บรายได้มีจำนวนมากกว่าแผนการใช้จ่ายฯ สงม. จะดำเนินการเสนอคณะเกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป กท 1905/00805 ลว. 14 พ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-06-05)

53.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- สนง. เศรษฐกิจการคลัง เสนอขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) กท 1305/304 ลว. 4 มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-05)

50.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) ตามหนังสือ กท 0801/11334 ลว. 27 พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-07)

45.00

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สนง. เศรษฐกิจการคลัง เสนอขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) กท 1305/304 ลว.4 มี.ค. 632

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-06)

40.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..สนง.เศรษฐกิจการคลัง เสนอขอความเห็นชอบจัดสรรงบประมาณฯ (เพิ่มวงเงิน) กท 1305/1051 ลว. 2 มี.ค. 63.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณ มีการเปลี่ยนวิธีทำเสาเข็มเนื่องจากกรมศิลปากรไม่ยอมให้ใช้เสาเข็มตอก

** ปัญหาของโครงการ :งานล่าช้าเนื่องจากกรมศิลปากรไม่ยอมให้ใช้เสาเข็มตอก ได้มีการเปลี่ยนวิธีทำเสาเข็มทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จึงดำเนินการขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการถึงขออนุมัติดำเนินการ
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการถึงวันเสนอราคา
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการขออนุมัติสั่งจ้างถึงขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดถึงลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 1
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 2
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 3
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 4
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 5
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 6
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 7
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 8 (สุดท้าย)
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4197

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4197

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **