ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น โรงเรียนประชานูกุล สำนักงานเขตสายไหม : 09000000-4200

สำนักการศึกษา : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

นายณธีวิชญ์ วรชาติตรีจันทร์ โทร. 3434

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ทดแทนหลังเดิมเป็นโรงอาหาร เนื่องจากโรงอาหารที่รับประทานอาหารไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งยังขาดห้องกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน

09010400/09010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคารอาคารอเนกประสงค์ ทดแทนอาคารเดิมที่ชำรุด สำหรับเป็นโรงอาหาร ห้องเรียน และห้องสนับสนุนการสอน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีที่รับประทานอาหารและห้องสนับสนุนการเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-09-04)

85.00

4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) บรรจบไฟฟ้าประปา, งานตกแต่งและอุปกรณ์อื่นๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-07)

85.00

7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) ทาสีภายนอก, ติดตั้งบานประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์, ติดตั้งอุปกรณ์ดวงโคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-03)

80.00

3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย) ติดตั้งแผงกันสาดอลูมิเนียม, ติดตั้งบานประตูชั้นล่าง- 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-05)

80.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ฉาบปูนทั้งหมด, ทำพื้นหินขัด ชั้น 2,3)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-05)

70.00

5/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งวด 10% -งวดที่ 1 เบิกจ่ายแล้ว รวมเป็นเงิน 1,642,610.-บาท - งวดที่ 2 ใบขอเบิกเลขที่ 2993/63 ลว 24 เม.ย. 63 = 1,521,000.- - งวดที่ 3 ขออนุมัติเงินประจำงวด กท 0801/4147 ลว.27 เม.ย.63 - ก่อสร้างงานงวดที่ 4 (ติดแผ่นฝ้าเพดานชั้นหลังคา , ฉาบผนังชั้น 2,3 ติดตั้งโครงหลังคายื่นที่กันสาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-04-07)

68.00

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ก่อสร้างงานงวดที่ 3 (ติดตั้งโครงหลังคา,,มุงหลังคาและแผนปิดกันนก,ก่อผนังภายในชั้น 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-06)

60.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งวดที่ 2 ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-28)

70.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนก่อสร้างงวดที่ 3 หล่อคานชั้น 3, หล่อกันสาดชั้น 3, วางแผ่นพื้นสำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้น 3, หล่อคานรับพื้นชานพักและพื้นห้องน้ำส้วมที่ชานพักบันไดชั้น 2,

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการถึงขออนุมัติดำเนินการ
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการถึงวันเสนอราคา
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการขออนุมัติสั่งจ้างถึงขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดถึงลงนามสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 1
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 2
:13%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 3
:13%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 4
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างงานงวดที่ 5 (สุดท้าย)
:17%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4200

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4200

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **