ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 สะพาน พื้นที่เขตวัฒนา คลองแสนแสบ ถนนสุขุมวิท3,39 : 10000000-3872

สํานักการโยธา : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นาย อรรถพันธ์ โอภาเฉลิมพันธ์ โทรศัพท์ 02 246-0296

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการโยธามีสะพานข้ามคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบมากกว่า 900 สะพาน ซึ่งปัจจุบันสะพานหลายแห่งอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองที่ชำรุดเสียหายไปแล้วจำนวนมาก แต่ยังมีสะพาน อีกหลายแห่งที่ยังมีสภาพชำรุดเนื่องจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นประกอบกับงบประมาณไม่เพียงพอกับจำนวนสะพานปัจจุบันสำนักการโยธามีระบบการบริหารงานบำรุงรักษาทางและสะพานเพื่อช่วยในการบริหารจัดการการซ่อมบำรุงถนนและสะพาน ของสำนักการโยธาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งระบบฯสามารถประเมินข้อมูลความเสียหายที่ได้จากการสำรวจสะพานออกมาเป็นระดับได้ทั้งหมด 5 ระดับ แบ่งเป็น ระดับ 5 ดีมาก จนถึง 0 วิบัติ โดยสะพานที่จัดซ่อมในโครงการนี้ระบบฯ ได้ประเมินออกมาอยู่ในระดับ 1 คือ วิกฤต

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงสะพานที่อยู่ในสภาพชำรุด ทรุดโทรม เนื่องจากปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

งานจัดซ่อมโครงสร้างสะพานข้ามคลอง จำนวน 2 สะพาน ได้แก่ 1.สะพานข้ามคลองแสนแสบ ถนนสุขุมวิท 3 พื้นที่เขตวัฒนา 2.สะพานข้ามคลองแสนแสบ ถนนสุขุมวิท 39 พื้นที่เขตวัฒนา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-10-09)

100.00

9/10/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-09-20)

10.00

20/9/2562 : ขึ้นประกาศแล้วยืนเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-08-27)

10.00

27/8/2562 : ขึ้นประกาศแล้วยืนเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-07-22)

10.00

22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาวิจารณ์

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-06-04)

10.00

4/6/2562 : อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลาง ร้อยละ 85

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-05-13)

10.00

13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-04-04)

10.00

4/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-03-15)

10.00

15/3/2562 : เห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-02-27)

10.00

27/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-02-20)

10.00

20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-01-28)

10.00

28/1/2562 ตั้งคณะกรรมการราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-01-21)

5.00

21/1/2562 : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-12-20)

5.00

20/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-12-03)

5.00

3/12/2561 : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-11-22)

5.00

22/11/2561 :ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ตั้ง คกก. จัดทำแบบรูปรายการ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-16
สิ้นสุด :2018-10-16
ขั้นตอน 3
:ตั้ง คกก.ราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2018-10-16
สิ้นสุด :2018-10-16
ขั้นตอน 4
:จัดทำแบบรูปรายการ
:30%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 5
:เสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
:10%
เริ่มต้น :2018-11-16
สิ้นสุด :2018-11-16
ขั้นตอน 6
:จัดทำราคากลาง
:30%
เริ่มต้น :2018-11-23
สิ้นสุด :2018-11-23
ขั้นตอน 7
:เห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2018-12-16
สิ้นสุด :2018-12-16
ขั้นตอน 8
:สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2018-12-23
สิ้นสุด :2018-12-23

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-3872

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-3872

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 47.9300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.38

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
47.93

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **