รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา : 1000-0944

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 47.9300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.38
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
47.93
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 แล้วเสร็จ1 โครงการ,อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง,อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-แล้วเสร็จ 3 โครงการ อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 4 โครงการ อีก 6 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ปรับปรุงสะพานเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการสร้างความปลอดภัยและเกิดความสะดวกสบายในการใช้ตลอดจนแหล่งชุมชนใกล้เคียงบริเวณสะพาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลดำเนินการเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ศูนย์ก่อสร้าง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด