ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองพระโขนง : 10000000-3875

สํานักการโยธา : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นาย โชพงศ์ สถาพร โทรศัพท์ 02 246-0296

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ซ่อมและเสริมกำลังโครงสร้างสะพาน -ปรับปรุงส่วนประกอบอื่นๆของสะพานเช่นเชิงลาดสะพาน ผิวจราจร รอยต่อบนสะพาน ทางเท้า

10100000/10100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อปรับปรุงสะพานมห้มีความมั่นคง แข็งแรงสอดคล้องกับสภาพการใช้งานปัจจุบัน -เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานสะพาน -เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร

เป้าหมายของโครงการ

-ปรับปรุงโครงสร้างสะพานและส่วนประกอบอื่นๆให้มีความปลอดภัยในการสัญจร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-10-09)

100.00

9/10/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-09-20)

60.00

20/9/2562 :ขึ้นประกาศแล้วยืนเอกสาร 5 ก.ย 62

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-08-27)

60.00

27/8/2562 : ขึ้นประกาศแล้วยืนเอกสาร 5 ก.ย 62

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-07-22)

55.00

22/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสก.สนย.ดำเนินการเสนอ ผอ.สนย.เห็นชอบจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-06-04)

10.00

4/6/2562 : อยู่ระหว่างตั้ง คกก.จัดทำรูปแบบ และราคากลาง ร้อยละ 95

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-05-13)

10.00

13/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอลงอนุมัติรูปแบบและรายการ

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-04-04)

5.00

4/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-03-15)

5.00

15/3/2562 :ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-02-27)

5.00

27/2/2562 :ยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-02-20)

5.00

20/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-01-28)

5.00

28/1/2562 :ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-01-21)

5.00

21/1/2562 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-12-20)

5.00

20/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-12-03)

5.00

3/12/2561 : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-11-20)

5.00

20/11/2561 : ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 2
:ตั้ง คกก.จัดทำแบบรูปรายการ
:5%
เริ่มต้น :2018-10-16
สิ้นสุด :2018-10-16
ขั้นตอน 3
:ตั้ง คกก. ราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2018-10-16
สิ้นสุด :2018-10-16
ขั้นตอน 4
:จัดทำแบบรูปรายการ
:30%
เริ่มต้น :2018-11-01
สิ้นสุด :2018-11-01
ขั้นตอน 5
:เสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
:10%
เริ่มต้น :2018-11-16
สิ้นสุด :2018-11-16
ขั้นตอน 6
:จัดทำราคากลาง
:30%
เริ่มต้น :2018-11-23
สิ้นสุด :2018-11-23
ขั้นตอน 7
:เห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2018-12-16
สิ้นสุด :2018-12-16
ขั้นตอน 8
:สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย. ดำเนินการจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2018-12-24
สิ้นสุด :2018-12-24

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-3875

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-3875

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0944

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 47.9300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.38

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
47.93

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **