ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพรานนก : 10000000-4042

สํานักการโยธา

67.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 67.00

นายมนูศักดิ์ บินยะฟัล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพรานนก เป็นหนึ่งในโครงการแก้ปัญหาจราจรเร่งด่วนระยะกลางของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทั้งหมด 8 โครงการ โดยกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก(คจร.)ให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างตามมติที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

แก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณสามแยกไฟฉาย ลดจุดตัดทางแยก เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบนถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งเป็นโครงข่ายถนนวงแหวนรัชดาภิเษกของกรุงเทพมหานคร และรองรับโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างทางลอดรถยนต์ขนาด 2 ช่องจราจร ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยบริเวณแยกไฟฉายในแนวถนนจรัญสนิทวงศ์ ความยาวโครงการ 1250 เมตร ความยาวทางลอดประมาณ 600 เมตร กว้าง 10.60 เมตร พร้อมงานระบบทางลอด งานระบบระบายน้ำ ป้ายและเครื่องหมายจราจร งานปรับปรุงถนนและทางลอด งานระบบระบายน้ำ ป้ายและเครื่องหมายจราจร งานปรับปรุงถนนและทางแยกเดิม รวมทั้งงานประกอบอื่น ๆ เป็าหมาย ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2019-10-09)

67.00

9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างโครงสร้างผนังและพื้นทางลอดก่อสร้างถนนระดับราบบริเวณแยกไฟฉาย - ก่อสร้างห้องควบคุม - ก่อสร้างสะพานลอย

** ปัญหาของโครงการ :- งานก่อสร้างโครงสร้างของทางลอดฯ ต้องก่อสร้างร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากใช้โครงสร้างที่ต่อเนื่องกันและอยู่ในพื้นที่เดียวกันจึงต้องมีการปรับแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกัน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานจัดการจราจร ความปลอดภัยและป้องกันมลภาวะระหว่างการก่อสร้าง
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:งานผิวจราจร
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:งานเสาเข็มและผนังพืด
:57%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:งานโครงสร้างทางลอด
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:งานโครงสร้างส่วนอื่นๆ
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:งานระบบระบายน้ำ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:งานคันหิน ทางเท้า เกาะกลาง
:1%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ปรับปรุงส่วนอื่นๆให้สมบูรณ์
:1%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:งานระบบสำหรับทางลอด
:6%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:งานขยายขอบเขตการก่อสร้างในถนนพุทธมณฑลสาย 4
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4042

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4042

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0952

ตัวชี้วัด : จำนวนถนน ทางยกระดับ ทางลอดใต้ทางแยกฯลฯ ที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ เส้นทาง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **