ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาส และสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ : 10000000-4043

สํานักการโยธา : (2563)

61.20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 61.20

นายไตรรัตน์ จินดามรกฎ 08 7495 3053 นายพนาไพร เมฆพัฒน์ 08 1867 3649

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานวโรกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานโครงการแก้ไขปัญหาจราจรโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชะนีและสะพานพระราม 8 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากสี่แยกศิริราชเป็นจุดเชื่อมต่อของโครงข่ายการจราจรถนนอรุณอมรินทร์ ถนนพรานนก ถนนอิสรภาพและถนนจรัญสนิทวงศ์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้เข้ามาร้บบริการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่ระบบโครงข่ายถนนที่มีอยู่จะรองรับได้ กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่รับสนองตามพระราชดำริ

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายถนนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีบริเวณรอบโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย

เป้าหมายของโครงการ

สร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร สะพานรถยนต์ข้ามถนนขนาด 2 ช่องจราจร จำนวน 1 แห่ง สะพานข้ามคลอง จำนวน 4 แห่ง ระบบระบายน้ำไฟฟ้าแสงสว่าง งานจราจรสงเคราะห์ และอื่น ๆ รวมระยะทางประมาณ 3,500 เมตร เป้าหมายร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.20 (2020-06-08)

61.20

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.

** ปัญหาของโครงการ :- การรถไฟแห่งประเทศไทยส่งมอบพื้นที่ให้แล้ว แต่ในพื้นที่ยังมีตลาดและอาคารอื่นที่ยังไม่ได้รื้อย้ายออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-05-12)

61.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.

** ปัญหาของโครงการ :- การรถไฟแห่งประเทศไทยส่งมอบพื้นที่ให้แล้ว แต่ในพื้นที่ยังมีตลาดและอาคารอื่นที่ยังไม่ได้รื้อย้ายออกไป ปัจจุบันตลาดแห่งใหม่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิถุนายน 2563

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.55 (2020-04-07)

60.55

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.

** ปัญหาของโครงการ :- การรถไฟแห่งประเทศไทยส่งมอบพื้นที่ให้แล้ว แต่ในพื้นที่ยังมีตลาดและอาคารอื่นที่ยังไม่ได้รื้อย้ายออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.10 (2020-03-10)

60.10

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.

** ปัญหาของโครงการ :- การรถไฟแห่งประเทศไทยส่งมอบพื้นที่ให้แล้ว แต่ในพื้นที่ยังมีตลาดและอาคารอื่นที่ยังไม่ได้รื้อย้ายออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.10 (2020-02-05)

42.10

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดินคันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล

** ปัญหาของโครงการ :พื้นที่ส่วนที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการ (แยกบ้านเนิน) ถึงบริเวณจุดตัดกับถนนจรัญสนิทวงศ์การรถไฟแห่งประเทศไทยอนุญาตให้กรุงเทพมหานครใช้พื้นที่แล้วแต่ในพื้นที่มีตลาดศาลาน้ำเย็น พื้นที่ส่วนที่ 2 บริเวณถนนเลียบทางรถไฟฯถึงสะพานข้ามคลองชักพระ การรถไฟแห่งประเทศไทยอนุญาตให้กทม. ใช้พื้นที่แล้ว พื้นที่ส่วนที่ 3 บริเวณสะพานข้ามคลองชักพระจนถึงจุดตัดกับถนนฉิมพลี (จุดสิ้นสุดโครงการ)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.70 (2020-01-13)

39.70

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล

** ปัญหาของโครงการ :- การรถไฟแห่งประเทศไทยส่งมอบพื้นที่ให้แล้ว แต่ในพื้นที่ยังมีตลาดและอาคารอื่นที่ยังไม่ได้รื้อย้ายออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.40 (2019-12-09)

39.40

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.

** ปัญหาของโครงการ :- การรถไฟแห่งประเทศไทยส่งมอบพื้นที่ให้แล้ว แต่ในพื้นที่ยังมีตลาดและอาคารอื่นที่ยังไม่ได้รื้อย้ายออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.10 (2019-11-11)

39.10

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดิน คันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.

** ปัญหาของโครงการ :- การรถไฟแห่งประเทศไทยส่งมอบพื้นที่ให้แล้ว แต่ในพื้นที่ยังมีตลาดและอาคารอื่นที่ยังไม่ได้รื้อย้ายออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.80 (2019-10-09)

38.80

9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ - ก่อสร้างกำแพงกันดินคันหินและทางเท้า - ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.

** ปัญหาของโครงการ :- การรถไฟแห่งประเทศไทยส่งมอบพื้นที่ให้แล้ว แต่ในพื้นที่ยังมีตลาดและอาคารอื่นที่ยังไม่ได้รื้อย้ายออกไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานดำเนินการด้านความปลอดภัยจัดจราจร ระหว่างก่อสร้าง
:2%
เริ่มต้น :2016-06-01
สิ้นสุด :2016-06-01
ขั้นตอน 2
:งานเตรียมพื้นที่ งานดินและงานทาง
:28%
เริ่มต้น :2017-10-01
สิ้นสุด :2017-10-01
ขั้นตอน 3
:งานรื้อย้ายปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างเดิม
:1%
เริ่มต้น :2018-09-01
สิ้นสุด :2018-09-01
ขั้นตอน 4
:งานโครงสร้างสะพาน
:37%
เริ่มต้น :2018-02-03
สิ้นสุด :2018-02-03
ขั้นตอน 5
:งานโครงสร้างอื่นๆ
:0%
เริ่มต้น :2018-10-01
สิ้นสุด :2018-10-01
ขั้นตอน 6
:งานระบบระบายน้ำ
:9%
เริ่มต้น :2017-11-01
สิ้นสุด :2017-11-01
ขั้นตอน 7
:งานคันหิน ทางเท้า เกาะกลางและงานอื่นๆ
:19%
เริ่มต้น :2017-10-01
สิ้นสุด :2017-10-01
ขั้นตอน 8
:งานจราจรสงเคราะห์
:1%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 9
:งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
:3%
เริ่มต้น :2018-07-01
สิ้นสุด :2018-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4043

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4043

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0962

ตัวชี้วัด : 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 34.1100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.57

100 / 100
2
31.84

100 / 100
3
34.11

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **