ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา : 10000000-4044

สํานักการโยธา

22.70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 22.70

ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 2-4 ช่องจราจร จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงจุดที่กำหนดให้ -ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง 5 แห่ง

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี และช่วยกระจายการจราจรจากถนนบรมราชชนนี -เพื่อแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมบนถนนศาลาธรรมสพน์

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้สะดวกและปลอดภัย ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.70 (2019-10-09)

22.70

9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินก่อสร้างกำแพงกันดิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานจัดการจราจรและดําเนินการด้านความปลอดภัยและควบคุมมลภาวะในระหว่างการก่อสร้าง
:0%
เริ่มต้น :2018-09-28
สิ้นสุด :2018-09-28
ขั้นตอน 4
:งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ
:39%
เริ่มต้น :2019-01-08
สิ้นสุด :2019-01-08
ขั้นตอน 5
:งานก่อสร้างทางเท้า คันหิน รางตื้น กําแพงกันดิน และถมดินปลูกหญ้า
:17%
เริ่มต้น :2019-02-08
สิ้นสุด :2019-02-08
ขั้นตอน 6
:งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
:7%
เริ่มต้น :2019-06-08
สิ้นสุด :2019-06-08
ขั้นตอน 7
:งานทาสีตีเส้น ป้ายเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร
:2%
เริ่มต้น :2019-12-23
สิ้นสุด :2019-12-23
ขั้นตอน 8
:งานก่อสร้างประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม
:5%
เริ่มต้น :2019-01-08
สิ้นสุด :2019-01-08
ขั้นตอน 9
:งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
:0%
เริ่มต้น :2019-06-16
สิ้นสุด :2019-06-16
ขั้นตอน 10
:ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
:2%
เริ่มต้น :2018-09-28
สิ้นสุด :2018-09-28

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4044

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4044

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0952

ตัวชี้วัด : จำนวนถนน ทางยกระดับ ทางลอดใต้ทางแยกฯลฯ ที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ เส้นทาง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **