ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา : 10000000-4044

สํานักการโยธา : (2563)

68.51

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 68.51

ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 2-4 ช่องจราจร จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงจุดที่กำหนดให้ -ก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง 5 แห่ง

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อเป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี และช่วยกระจายการจราจรจากถนนบรมราชชนนี -เพื่อแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมบนถนนศาลาธรรมสพน์

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนได้สะดวกและปลอดภัย ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.51 (2020-06-08)

68.51

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการวางบ่อพัก,ท่อระบายน้ำปากระฆัง,ดำเนินการวางกำแพงกันดิน,ลงทรายคันทาง, ลงหินคลุก,เทผิวจราจรและดำเนินการสร้างเสาเข็มเจาะสะพานคลองควาย

** ปัญหาของโครงการ : ปัญหาแนวเขตทางสาธารณะบางจุดมีไม่เพียงพอสำหรับงานก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลอง งานสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างกำแพงกันดิน - โครงการฯ ได้มีการประชุมเพื่อหารือร่วมกับสำนักงานจัดกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 โดยมีผู้แทนรับทราบและดำเนินการต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.46 (2020-05-12)

67.46

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพัก,ท่อระบายน้ำปากระฆัง,ดำเนินการวางกำแพงกันดิน,ลงทรายคันทาง, ลงหินคลุก,เทผิวจราจรและดำเนินการสร้างเสาเข็มเจาะสะพานบางคูเวียง

** ปัญหาของโครงการ :1. การรื้อย้ายท่อประปาจ่ายน้ำเดิมฝั่งขวาทาง เพื่อดำเนินการวางท่อระบายน้ำในโครงการฯ (ตั้งแต่ช่วงสะพานข้ามคลองควายถึงสิ้นสุดโครงการฯ) 2. ปัญหาแนวเขตทางสาธารณะบางจุดมีความแคบจะทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการปักเสาไฟฟ้าและวางท่อจ่ายน้ำประปาได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.72 (2020-04-07)

61.72

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการวางบ่อพัก,ท่อระบายน้ำปากระฆัง,ดำเนินการวางกำแพงกันดิน,ลงทรายคันทาง, ลงหินคลุก,เทผิวจราจรและดำเนินการสร้างเสาเข็มเจาะสะพานบางคูเวียง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.37 (2020-03-10)

56.37

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร ดำเนินก่อสร้างกำแพงกันดินขยายสะพานข้ามคลองควาย คลองขุนศรีบุรีรักษ์ คลองบางคูเวียงและคลองซอย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.34 (2020-02-05)

47.34

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินก่อสร้างกำแพงกันดิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.71 (2020-01-13)

41.71

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินก่อสร้างกำแพงกันดิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.74 (2019-12-09)

33.74

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินก่อสร้างกำแพงกันดิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.29 (2019-11-11)

28.29

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินก่อสร้างกำแพงกันดิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.70 (2019-10-09)

22.70

9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร และดำเนินก่อสร้างกำแพงกันดิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานจัดการจราจรและดําเนินการด้านความปลอดภัยและควบคุมมลภาวะในระหว่างการก่อสร้าง
:0%
เริ่มต้น :2018-09-28
สิ้นสุด :2018-09-28
ขั้นตอน 4
:งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ
:39%
เริ่มต้น :2019-01-08
สิ้นสุด :2019-01-08
ขั้นตอน 5
:งานก่อสร้างทางเท้า คันหิน รางตื้น กําแพงกันดิน และถมดินปลูกหญ้า
:17%
เริ่มต้น :2019-02-08
สิ้นสุด :2019-02-08
ขั้นตอน 6
:งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
:7%
เริ่มต้น :2019-06-08
สิ้นสุด :2019-06-08
ขั้นตอน 7
:งานทาสีตีเส้น ป้ายเครื่องหมายและสัญญาณไฟจราจร
:2%
เริ่มต้น :2019-12-23
สิ้นสุด :2019-12-23
ขั้นตอน 8
:งานก่อสร้างประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม
:5%
เริ่มต้น :2019-01-08
สิ้นสุด :2019-01-08
ขั้นตอน 9
:งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
:0%
เริ่มต้น :2019-06-16
สิ้นสุด :2019-06-16
ขั้นตอน 9
:งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
:0%
เริ่มต้น :2019-06-16
สิ้นสุด :2019-06-16
ขั้นตอน 10
:ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
:2%
เริ่มต้น :2018-09-28
สิ้นสุด :2018-09-28
ขั้นตอน 10
:ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
:2%
เริ่มต้น :2018-09-28
สิ้นสุด :2018-09-28

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4044

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4044

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0962

ตัวชี้วัด : 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 34.1100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.57

100 / 100
2
31.84

100 / 100
3
34.11

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **