ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสามวา : 10000000-4047

สํานักการโยธา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 3,200 ม.

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเชื่อมโครงข่ายถนนสายหลักรองรับการเจริญเติมโตของชุมชนเมือง

เป้าหมายของโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพของถนนให้สามารถรองรับการเจริญเติมโตของชุมชนในพื้นที่เขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา เป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-09)

100.00

9/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว งานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.39 (2019-12-13)

94.39

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานพื้นทางหินคลุก งานวางท่อระบายน้ำ 2. งานคันหินรางตื้นและกำแพงกันดิน 3. งานปูกระเบื้องทางเท้า งานผิวทางแอสฟัลต์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.84 (2019-11-14)

88.84

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานพื้นทางหินคลุก งานวางท่อระบายน้ำ 2. งานคันหินรางตื้นและกำแพงกันดิน 3. งานปูกระเบื้องทางเท้า งานผิวทางแอสฟัลต์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.59 (2019-10-09)

82.59

9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานพื้นทางหินคลุก งานวางท่อระบายน้ำ 2. งานคันหินรางตื้นและกำแพงกันดิน 3. งานปูกระเบื้องทางเท้า งานผิวทางแอสฟัลต์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การจัดการจราจรและดำเนินการด้านความปลอดภัย
:2%
เริ่มต้น :2018-09-29
สิ้นสุด :2018-09-29
ขั้นตอน 2
:งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม
:0%
เริ่มต้น :2018-09-29
สิ้นสุด :2018-09-29
ขั้นตอน 4
:งานรองพื้นทางและพื้นทาง
:17%
เริ่มต้น :2018-10-21
สิ้นสุด :2018-10-21
ขั้นตอน 6
:งานระบบระบายน้ำ
:24%
เริ่มต้น :2018-09-29
สิ้นสุด :2018-09-29
ขั้นตอน 7
:งานคันหินรางตื้น กำแพงกันดินและทางเท้า
:14%
เริ่มต้น :2018-09-29
สิ้นสุด :2018-09-29
ขั้นตอน 8
:งานจราจรสงเคราะห์
:0%
เริ่มต้น :2019-06-21
สิ้นสุด :2019-06-21
ขั้นตอน 9
:งานตีเส้นจราจร
:1%
เริ่มต้น :2019-07-21
สิ้นสุด :2019-07-21
ขั้นตอน 10
:งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
:3%
เริ่มต้น :2019-02-21
สิ้นสุด :2019-02-21

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4047

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4047

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0962

ตัวชี้วัด : 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 31.8400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.57

100 / 100
2
31.84

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **