ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์-ถนนพัฒนาการ พื้นที่เขตสวนหลวง : 10000000-4069

สํานักการโยธา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายโชพงค์,นายสุรสิทธิ์,นายวัชา,นายประนอม,นายอนุพงษ์ (02 203-2494)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สะพานข้ามทางแยกถนนศรีนครินทร์-พัฒนาการ พื้นที่เขตสวนหลวง เป็นสะพานข้ามถนนศรีนครินทร์ เพื่อช่วยระบายรถที่ใช้เส้นทางถนนพัฒนาการอ่อนนุช ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีการขยายตัวของเมืองทำให้ขึ้นมีการใช้งานสะพานเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน และมีมีรถบบรทุกขนาดใหญ่สัญจรไป-มา เช่น รถขยะ รถขน รถบรรทุกดิน

10140400/10140400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงของสะพานข้ามทางแยกพัฒนาการ และรองรับการใช้งานของสะพานการสัญจรของรถขนาดใหญ่ที่มีการใช้งานมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงผิวจราจรสะพานข้ามทางแยกศรีนครินทร์-พัฒนาการ พื้นที่เขตสวนหลวง ลักษณะงานไสผิวแอสฟัลต์ของเดิม พร้อมปูแอสฟัลต์โมดิฟายหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร งานรื้อพื้นคอนกรีตเสียหายเดิมพร้อมเทคอนกรีตใหม่หนา 25 เซนติเมตร (เพิ่ม STUD SHEAR)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-22)

100.00

22/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-22)

75.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-29)

55.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขเนื้องาน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-27)

50.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรูปแบบรายการ

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-20)

20.00

20/11/2562 : จัดทำรูปแบบรายการ

** ปัญหาของโครงการ :/มีการปรับเปลียนเปอรเซ็นให้สอดคล้องกับขั้นตอนดำเนินการตามแผนปฎิบัติการ

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-10-09)

80.00

9/10/2562 :ขั้นตอนแต่งตั้ง คกก. จัดทำรายละเอียด แบบ รูปรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแบบรูปรายการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำแบบรูปรายการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขอเห็นชอบรูปแบบรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอขอเห็นชอบรูปแบบรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดการทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดการทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:อนุมัติจ้าง/ลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4069

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4069

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1000

ตัวชี้วัด : 9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.8100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
55.05

100 / 100
3
67.81

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **