รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

9.(1) ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงถนน ทางเท้า สะพาน อุโมงค์ และ ท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 1000-1000

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 67.8100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
55.05
100.0000
100 / 100
3
67.81
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ 2.อยู่ระหว่างขอเบิกเงินงวดสุดท้าย 3 โครงการ 3.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 20 โครงการ - สำนักงานออกแบบ อยู่ระหว่างจัดทำขอบเขตของงาน 1 โครงการ - กองควบคุมการก่อสร้าง อยู่ระหว่างเห็นชอบจัดจ้าง 2 โครงการ และอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ สำนักงานวิศวกรรมทาง อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง 2 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้ 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ 2.อยู่ระหว่างขอเบิกเงิน 3 โครงการ 3.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 16 โครงการ - สำนักงานออกแบบ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 1 โครงการ - กองควบคุมการก่อสร้าง อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา 2 โครงการ และอยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ สำนักงานวิศวกรรมทาง อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 1 โครงการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ดำเนินการปรับปรุงถนน ทางเท้า และทางเดิน – วิ่ง สะพาน อุโมงค์ ท่อระบายน้ำ และบนสะพานข้ามแยก ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นปกติ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลการดำเนินโครงการเทียบกับเป้าหมาย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด