ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกบางพลัด พื้นที่เขตบางพลัด : 10000000-4070

สํานักการโยธา

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

นาย วุฒิพล,นาย ณรงค์, นาย ปรัชญา ( 02 203-2494)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สะพานรถยนต์ข้ามทางแยกบางพลัด พื้นที่เขตบางพลัด ปัจจุบันมีสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหายไปมาก จึงมีประชาชนร้องเรียนเข้ามามากเกี่ยวกับความไม่สะดวกในการสัญจร และความกังวลว่าจะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่สัญจรบนสะพานได้

10140400/10140400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อซ่อมแซมสภาพผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายในปัจจุบันให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม และความสะดวกในการสัญจร รวมทั้งป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากความเสียหายนั้น

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงสะพานรถยนต์ข้ามทางแยกบางพลัด พื้นที่เขตบางพลัด ให้มีสภาพการใช้งานที่ดี โดยดำเนินการซ่อมผิวจราจร ซ่อมรอยต่อสะพานและอื่นๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-10-09)

80.00

9/10/2562 :ขั้นตอนแต่งตั้ง คกก. จัดทำรายละเอียด แบบ รูปรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำแบบรูปรายการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำราคากลาง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:เห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4070

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4070

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0952

ตัวชี้วัด : จำนวนถนน ทางยกระดับ ทางลอดใต้ทางแยกฯลฯ ที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ เส้นทาง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **