ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมและดำเนินการด้านสาธารณูปโภค : 10000000-4072

สํานักการโยธา : (2563)

77.25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 77.25

นางสาวอจิรวดี ศิวาลัย 02 203 2400 ต่อ 2129

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการโยธา เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยมีงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานสำรวจออกแบบ งานศึกษารายละเอียด งานประมาณราคาความเหมาะสมของงานหรือโครงการต่าง ๆ และดำเนินการด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งงานต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ มาช่วยดำเนินการ งานที่ปรึกษาจะเข้ามาช่วย ได้แก่ งานสำรวจออกแบบเชิงหลักการเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิศวกรรมเฉพาะทางโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น

10140000/10140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการสำรวจภูมิประเทศและตรวจสอบระวางที่ดิน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ และวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม 2.2 เพื่อช่วยจัดทำแบบเบื้องต้น และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามนโยบายของผู้บริหาร 2.3 เพื่อช่วยจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงทางด้านกายภาพของเมือง ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.4 เพื่อช่วยจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศและงานด้านอื่น ๆ ต่อไป 2.5 ออกแบบเบื้องต้นงานด้านวิศวกรรม และอื่น ๆ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านการสำรวจ ออกแบบ การวิเคราะห์ทางด้านงานวิสวกรรมของสำนักการโยธา ตามภารกิจและตามนโยบายของผู้บริหารสำเร็จด้วยความรวดเร็ว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.25 (2020-05-18)

77.25

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกเงินค่าจ้างเดือนเมษายน 2563 จำนวนเงิน 3,985,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.65 (2020-04-21)

76.65

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกเงินงวดที่ 5 วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 3,985,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.65 (2020-03-20)

76.65

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกเงินงวดที่ 5 วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 3,985,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.99 (2020-02-24)

69.99

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายในงวดที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.99 (2020-01-21)

69.99

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบริษัทส่งมอบงานงวดที่ 3 เดือนธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2563/กรรมการตรวจรับงานวันที่ 15 ม.ค.2563/ส่งเบิกงเนิงวดที่ 3 วันที่ 20 ม.ค.2563 เป็นเงิน 3,985,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.33 (2019-12-13)

63.33

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกเงินเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 3985800 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.33 (2019-11-25)

63.33

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ สนย.1/2563 ลว 7 ต.ค.2562 (วงเงินค่าจ้าง 47,829,600 บาท) ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน เริ่มงานวันที่ 8 ต.ค.2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ต.ค.2563 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 3,985,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-10)

60.00

10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ลงนามสัญญาวันที่ 7 ต.ค.2562 สัญญาเลขที่ สนย.1/2563 เรื่ม 8 ต.ค.2562 สิ้นสุด 7 ต.ค.63 -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำร่างขอบเขตของงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4072

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4072

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0962

ตัวชี้วัด : 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 31.8400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.57

100 / 100
2
31.84

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **