ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมและดำเนินการด้านสาธารณูปโภค : 10000000-4072

สํานักการโยธา

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวอจิรวดี ศิวาลัย 02 203 2400 ต่อ 2129

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการโยธา เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยมีงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานสำรวจออกแบบ งานศึกษารายละเอียด งานประมาณราคาความเหมาะสมของงานหรือโครงการต่าง ๆ และดำเนินการด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งงานต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ มาช่วยดำเนินการ งานที่ปรึกษาจะเข้ามาช่วย ได้แก่ งานสำรวจออกแบบเชิงหลักการเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางด้านเทคนิควิศวกรรมเฉพาะทางโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น

10140000/10140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพการสำรวจภูมิประเทศและตรวจสอบระวางที่ดิน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ และวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม 2.2 เพื่อช่วยจัดทำแบบเบื้องต้น และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามนโยบายของผู้บริหาร 2.3 เพื่อช่วยจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงทางด้านกายภาพของเมือง ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.4 เพื่อช่วยจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศและงานด้านอื่น ๆ ต่อไป 2.5 ออกแบบเบื้องต้นงานด้านวิศวกรรม และอื่น ๆ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านการสำรวจ ออกแบบ การวิเคราะห์ทางด้านงานวิสวกรรมของสำนักการโยธา ตามภารกิจและตามนโยบายของผู้บริหารสำเร็จด้วยความรวดเร็ว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕.๑.๑ ลดจำนวนอุบัติภัยอันเกิดจากสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-10)

60.00

10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ลงนามสัญญาวันที่ 7 ต.ค.2562 สัญญาเลขที่ สนย.1/2563 เรื่ม 8 ต.ค.2562 สิ้นสุด 7 ต.ค.63 -อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำร่างขอบเขตของงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เห็นชอบราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการหาผู้รับจ้างดำเนินการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4072

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4072

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0955

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **