ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน : 10000000-4076

สํานักการโยธา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายจิระเดช กรุณกฤตกุล 08 1412 9712 นายสายัณห์ ทัศนโกศล 06 2592 3935

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

นโยบายที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นอย่างจริงจังตามเป้าหมายการสร้างมหานครแห่งความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการทางการแพทย์ รวมถึงการบำบัดรักษาเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุและเป็นการขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการแพทย์ ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรครวมถึงการบำบัดรักษาเฉพาะด้านแก่ผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ -เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและการการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุให้สามารถดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เพื่อขยายการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการบริการของประชาชนด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน เป้าหมาย ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๒ จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัยทุกรูปแบบทุกช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-10)

100.00

10/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว อยู๋ขั้นตอนขออนุมัติแก้ไขสัญญาและขยายระยะเวลาก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :- ขออนุมัติแก้ไขสัญญาและขยายระยะเวลาก่อสร้าง

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.99 (2020-02-19)

99.99

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- การพิจารณาเพิ่ม -ลดเนื้องาน เพื่อสรุปขออนุมัติแก้ไขสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.98 (2020-01-13)

99.98

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เก็บรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม งานระบบ และดำเนินการงานตกแต่งภายใน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.76 (2019-12-09)

99.76

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เก็บรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม งานระบบ และดำเนินการงานตกแต่งภายใน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.60 (2019-11-11)

99.60

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เก็บรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม งานระบบ และดำเนินการงานตกแต่งภายใน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.68 (2019-10-15)

99.68

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- เก็บรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม งานระบบ และดำเนินการงานตกแต่งภายใน

** ปัญหาของโครงการ :- เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานเตรียมงานก่อสร้าง+ค่าใช้จ่ายพิเศษ
:3%
เริ่มต้น :2016-06-28
สิ้นสุด :2016-06-28
ขั้นตอน 2
:งานโครงสร้าง
:27%
เริ่มต้น :2016-07-10
สิ้นสุด :2016-07-10
ขั้นตอน 3
:งานสถาปัตยกรรม
:22%
เริ่มต้น :2018-02-01
สิ้นสุด :2018-02-01
ขั้นตอน 4
:งานสุขาภิบาลและดับเพลิง
:4%
เริ่มต้น :2018-03-01
สิ้นสุด :2018-03-01
ขั้นตอน 5
:งานระบบไฟฟ้า/สื่อสาร/แจ้งเหตุเพลิงไหม้
:11%
เริ่มต้น :2018-05-01
สิ้นสุด :2018-05-01
ขั้นตอน 6
:ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
:22%
เริ่มต้น :2018-05-01
สิ้นสุด :2018-05-01
ขั้นตอน 8
:งานเครื่องกลและระบบอื่นๆ
:3%
เริ่มต้น :2018-06-01
สิ้นสุด :2018-06-01
ขั้นตอน 9
:งานภูมิสถาปัตย์ฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-03-08
สิ้นสุด :2019-03-08
ขั้นตอน 10
:งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ
:5%
เริ่มต้น :2018-06-01
สิ้นสุด :2018-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4076

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4076

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0982

ตัวชี้วัด : 11. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
61.32

100 / 100
2
77.51

100 / 100
3
79.20

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **