รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

11. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 1000-0982

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.2000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
61.32
100.0000
100 / 100
2
77.51
100.0000
100 / 100
3
79.20
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการลำดับที่1 ร้อยละ 99.76 โครงการลำดับที่2 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่3 ร้อยละ 99.55 โครงการลำดับที่4 ร้อยละ 53.11 โครงการลำดับที่5 ร้อยละ 84.2 โครงการลำดับที่6 ร้อยละ 20 โครงการลำดับที่7 ร้อยละ 20 โครงการลำดับที่8 ร้อยละ 20

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการลำดับที่1 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่2 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่3 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่4 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่5 ร้อยละ 90.15 โครงการลำดับที่6 ร้อยละ 50 โครงการลำดับที่7 ร้อยละ 50 โครงการลำดับที่8 ร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการลำดับที่1 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่2 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่3 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่4 ร้อยละ 100 โครงการลำดับที่5 ร้อยละ 93.65 โครงการลำดับที่6 ร้อยละ 50 โครงการลำดับที่7 ร้อยละ 60 โครงการลำดับที่8 ร้อยละ 30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครไปสู่ระดับทุติยภูมิระดับสูงขนาด 200-300 เตียงและระดับตติภูมิระดับสูง ขนาด 500 เตียง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๒ จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัยทุกรูปแบบทุกช่องทาง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด