ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูหอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอดรถยนต์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ : 10000000-4077

สํานักการโยธา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายนิวัฒน์ ดวงจิโน 08 3301 8811 นายรุ่งโรจน์ เทศนา 09 5724 7298

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ในการเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตแพทย์ และพัฒนาด้านการให้บริการ พร้อมงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้องมีโครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาลและอาคารจอดรถยนต์ สำหรับรองรับการดำเนินการดังกล่าว

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะทำการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา และเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอดรถยนต์ ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ถนนตก เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการบริการของประชาชนด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน เป้าหมาย ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๒ จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัยทุกรูปแบบทุกช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-03)

100.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... **งานก่อสร้างแล้วทั้งหมด ตรวจรับสภาพงานแล้วอยู่ระหว่างการขออนุมัติแก้ไขรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน** 1.อาคารหอพักแพทย์ 2.อาคารหอพักพยาบาล และพื้นที่จอดรถใต้ดิน 3.อาคารเวชศาสตร์การกีฬา และพื้นที่จอดรถใต้ดิน 4.อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู และพื้นที่จอดรถใต้ดิน 5.อาคารสระว่ายน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน 6.งานภูมิทัศน์

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างขอขยายอายุสัญญางานก่อสร้าง ตรวจรับสภาพงานแล้ว เนื่องจากมีการแก้ไขรูปแบบ และเพิ่มเติมงานก่อสร้างให้มีความสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.83 (2019-11-11)

99.83

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารหอพักแพทย์ 1.อาคารจอดรถยนต์และหอพักแพทย์ งานโครงสร้าง ดำเนินการก่อสร้างถึงชั้นดาดฟ้า(หลังคาชั้นที่ 15) งานพื้น ค.ส.ล. ผลงาน 100.00 % งานก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ผลงาน 100.00 % งานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน ผลงาน 100% งานก่ออิฐ ผลงาน 100 % งานผิวผนัง ผลงาน 100% งานทาสี ผลงาน 100% งานระบบลิฟท์โดยสาร ผลงาน 100 % งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ผลงาน 100 % งานร้อยสายไฟฟ้า ผลงาน 100 % งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ ผลงาน 100% งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ผลงาน 100% งานติดตั้งระบบเสียงประกาศ ผลงาน 100 % งานติดตั้งระบบ Two wire remote ผลงาน 100% งานติดตั้งระบบโทรทัศน์รวม ผลงาน 100% งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ผลงาน 100% งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ผลงาน 100% งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย ติดต่อท่อดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ผลงาน 100 % ติดตั้งท่อน้ำประปา สุขาภิบาล ผลงาน 100 % 2.อาคารหอพักพยาบาล และพื้นที่จอดรถใต้ดิน งานสถาปัตยกรรม งานผิวผนัง ผลงาน 100% งานผิวพื้น ผลงาน 100% งานฝ้าเพดาน ผลงาน 100% งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานร้อยสายไฟ ผลงาน 100% งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ผลงาน 100% งานติดตั้ง Two wire remote ผลงาน 100.00% งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย งานติดตั้งท่อน้ำประปา ผลงาน 100% งานติดตั้งท่อน้ำดับเพลิง ผลงาน 100% 3.อาคารเวชศาสตร์การกีฬา และพื้นที่จอดรถใต้ดิน งานผิวผนัง ผลงาน 100.00 % งานประตู-หน้าต่าง ผลงาน 100.00 % 4. อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู และพื้นที่จอดรถใต้ดิน งานโครงสร้าง งานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก 100 % งานโครงสร้างบันได ค.ส.ล. ผลงาน 100 % งานสถาปัตยกรรม งานผิวพื้น ผลงาน 100.00% งานฝ้าเพดาน ผลงาน 100% งานประตู-หน้าต่าง ผลงาน 100% งานทาสี ผลงาน 100% งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ ผลงาน 100.00 % งานร้อยสายไฟฟ้า ผลงาน 100.00 % งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย ติดต่อท่อดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ผลงาน 100 % ติดตั้งท่อน้ำประปา สุขาภิบาล ผลงาน 100 % งานระบบปรับอากาศ งานติดตั้งท่อลม และหัวจ่าย ผลงาน 100 % งานเดินท่อร้อยสายไฟพัดลมระบายอากาศ ผลงาน 100 % 5.อาคารสระว่ายน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน งานผนังและผิวผนัง ผลงาน 100.00% งานผิวพื้น ผลงาน 100.00 % งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ผลงาน 100 % งานร้อยสายไฟฟ้า ผลงาน 100 % งานติดตั้งโคมไฟฟ้าและแสงสว่าง ผลงาน 90 % 6. งานภูมิทัศน์ งานวางท่อระบบระบายน้ำ งานวางท่อระบบระบายน้ำรอบอาคาร ผลงาน 100% งานถนนภายในโครงการ งานถนนภายในโครงการ ผลงาน 100 % งานจัดสวนและปรับพื้นที่ งานจัดสวนและปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบ ผลงาน 100 % งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารหอพักแพทย์และพื้นที่จอรถใต้ดิน (Zone 1) งานแนวท่อ Duct Bank และ Manhole ผลงาน 100 % งานติดตั้ง Unit Substation ผลงาน 100 % อาคารหอพักพยาบาลและพื้นที่จอรถใต้ดิน (Zone 2) งานแนวท่อ Duct Bank และ Manhole ผลงาน 100 % งานติดตั้ง Unit Substation ผลงาน 100 % อาคารเวชศาสตร์การกีฬาและพื้นที่จอรถใต้ดิน (Zone 3) งานแนวท่อ Duct Bank และ Manhole ผลงาน 100 % งานติดตั้ง Unit Substation ผลงาน 100 % อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและพื้นที่จอรถใต้ดิน (Zone 4) งานแนวท่อ Duct Bank และ Manhole ผลงาน 100 % งานติดตั้ง Unit Substation ผลงาน 100 % งานระบบสุขาภิบาล งานถังบำบัด (WWTP-1) พร้อมเครื่องเติมอากาศ ผลงาน 100.00% งานถังบำบัด (WWTP-2) พร้อมเครื่องเติมอากาศ ผลงาน 100.00% งานถังบำบัด (WWTP-3) พร้อมเครื่องเติมอากาศ ผลงาน 100.00% งานถังบำบัด (WWTP-4) พร้อมเครื่องเติมอากาศ ผลงาน 100.00%

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างขอขยายอายุสัญญางานก่อสร้าง เนื่องจากมีการแก้ไขรูปแบบ และเพิ่มเติมงานก่อสร้างให้มีความสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.41 (2019-10-15)

96.41

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง1. อาคารจอดรถยนต์และหอพักแพทย์ 90% 2. อาคารหอพักพยาบาล และพื้นที่จอดรถใต้ดิน 90% 3.อาคารเวชศาสตร์การกีฬา และพื้นที่จอดรถใต้ดิน 100% 4.อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู และพื้นที่จอดรถใต้ดิน 95% 5. อาคารสระว่ายน้ำและถังเก็บน้ำใต้ดิน 100% 6. งานภูมิทัศน์ 100%

** ปัญหาของโครงการ :มีการการแก้ไขรูปแบบ และปัญหาการจัดส่งสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:งานเตรียมการก่อสร้างและงานบริหารการก่อสร้าง
:1%
เริ่มต้น :2016-09-23 00:00:00
สิ้นสุด :2016-09-23 00:00:00
ขั้นตอน 3
:งานเสาเข็มเจาะ
:6%
เริ่มต้น :2016-11-22 00:00:00
สิ้นสุด :2016-11-22 00:00:00
ขั้นตอน 4
:งานก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์และอาคารจอดรถยนต์
:33%
เริ่มต้น :2017-03-22 00:00:00
สิ้นสุด :2017-03-22 00:00:00
ขั้นตอน 5
:งานก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาลและพื้นที่จอดรถยนต์ชั้นใต้ดิน
:21%
เริ่มต้น :2017-03-22 00:00:00
สิ้นสุด :2017-03-22 00:00:00
ขั้นตอน 6
:งานก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและพื้นที่จอดรถยนต์ชั้นใต้ดิน
:9%
เริ่มต้น :2017-09-18 00:00:00
สิ้นสุด :2017-09-18 00:00:00
ขั้นตอน 7
:งานก่อสร้างอาคาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและพื้นที่จอดรถยนต์ชั้นใต้ดิน
:24%
เริ่มต้น :2017-09-18 00:00:00
สิ้นสุด :2017-09-18 00:00:00
ขั้นตอน 8
:งานก่อสร้างสระว่ายน้ำและบ่อน้ำใต้ดิน
:2%
เริ่มต้น :2018-09-13 00:00:00
สิ้นสุด :2018-09-13 00:00:00
ขั้นตอน 9
:งานภูมิทัศน์
:3%
เริ่มต้น :2017-08-19 00:00:00
สิ้นสุด :2017-08-19 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4077

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4077

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0982

ตัวชี้วัด : 11. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
61.32

100 / 100
2
77.51

100 / 100
3
79.20

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **