ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ เวชภัณฑ์กลาง ซักฟอก พัสดุ ศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ : 10000000-4078

สํานักการโยธา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายมนูศักดิ์ บินยะฟัล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการ เวชภัณฑ์กลาง ซักฟอก พัสดุ ศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นโครงการเพื่อรองรับการขยายตัวการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อรองรับการขยายการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข - เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการของหน่วยงานทางการแพทย์ และหน่วยงานสนับสนุนการรักษา - เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพ - เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องมีพัฒนาการและโภชนาการที่ดีตามมาตรฐาน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการบริการของประชาชนด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน เป้าหมาย ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
๑.๖.๓.๒ จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัยทุกรูปแบบทุกช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-09)

100.00

9/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.55 (2019-12-03)

93.55

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาคารโภชนาการ - งานโครงสร้างอาคารสนับสนุนการรักษาแล้วเสร็จ - งานโครงสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุแล้วเสร็จ - งานระบบสุขาภิบาลอาคารสนับสนุนการรักษา 88 % - งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 95 % - งานผิวพื้น ผิวผนัง 75% - งานระบบบำบัดน้ำเสีย 60% - งานถนนรอบโครงการ 100%

** ปัญหาของโครงการ :- เปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารโภชนาการเพื่อรับน้ำหนักเครื่องจักรขนาดใหญ่ และรองรับการใช้งาน ของผู้ใช้อาคาร เพิ่มการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาลได้รับการแก้ไขแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.94 (2019-11-11)

88.94

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานโครงสร้างอาคารสนับสนุนการรักษาแล้วเสร็จ - งานโครงสร้างอาคารศูนย์ผู้สูงอายุแล้วเสร็จ - งานระบบสุขาภิบาลอาคารสนับสนุนการรักษา 87 % - งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 95 % - งานผิวพื้น ผิวผนัง 63% - งานระบบบำบัดน้ำเสีย 60% - งานถนนรอบโครงการ 90%

** ปัญหาของโครงการ :- เปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารโภชนาการเพื่อรับน้ำหนักเครื่องจักรขนาดใหญ่ และรองรับการใช้งานของผู้ใช้อาคาร เพิ่มการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาล

** อุปสรรคของโครงการ :หมายเหตุ มีแผนงานใหม่ 180 วัน

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.74 (2019-10-15)

56.74

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......อาคารโภชนาการ - งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 60 %- งานโครงสร้างบ่อบำบัด แล้วเสร็จ 65 %- งานถนน แล้วเสร็จ 35 % - งานผนังเบา แล้วเสร็จ 80 % - งานพื้น แล้วเสร็จ 45 % - งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 70 %

** ปัญหาของโครงการ :– เปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคารโภชนาการเพื่อรับน้ำหนักเครื่องจักรขนาดใหญ่ และรองรับการใช้งานของผู้ใช้อาคาร เพิ่มการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาล

** อุปสรรคของโครงการ :ปรับแผนงานใหม่ (180วัน)

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานโครงสร้าง
:29%
เริ่มต้น :2017-11-07 00:00:00
สิ้นสุด :2017-11-07 00:00:00
ขั้นตอน 2
:งานสถาปัตยกรรม
:29%
เริ่มต้น :2018-07-08 00:00:00
สิ้นสุด :2018-07-08 00:00:00
ขั้นตอน 3
:งานระบบประปา - สุขาภิบาล -งานเดินท่อน้ำระบบดับเพลิง
:9%
เริ่มต้น :2018-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:งานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
:25%
เริ่มต้น :2018-09-15 00:00:00
สิ้นสุด :2018-09-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:งานเบ็ดเตล็ด
:4%
เริ่มต้น :2019-01-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-01-15 00:00:00
ขั้นตอน 6
:งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ(จัดซื้อ)
:3%
เริ่มต้น :2019-02-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-02-15 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
:2%
เริ่มต้น :2017-11-07 00:00:00
สิ้นสุด :2017-11-07 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4078

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4078

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0982

ตัวชี้วัด : 11. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
61.32

100 / 100
2
77.51

100 / 100
3
79.20

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **