ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ : 10000000-4083

สํานักการโยธา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

กองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก และบริเวณใกล้เคียงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในด้านการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก และบริเวณใกล้เคียงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น 1 หลัง และโรงจอดรถยนต์ 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย 2,050 ตร.ม. -ก่อสร้างเสาธง ถนน ทางเท้า ลานจอดรถยนต์ รั้งเหล็ก รั้งคอนกรีต ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบลิฟต์ งานจัดสวน -จัดหาครุภัณฑ์ -เป้าหมายโครงการร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๒ จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัยทุกรูปแบบทุกช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-10)

100.00

10/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว งานแล้วเสร็จแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :มีการแก้ไขสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 29 มีนาคม 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.24 (2020-02-19)

89.24

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ติดตั้งหลังคาด้านหน้าอาคาร 2.งานบันได ST2 3.งานป้อมยาม 4.งานภูมิทัศน์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.12 (2020-01-09)

65.12

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างกำแพงกันดินโดยรอบโครงการ 2. งานโครงสร้างผนังลิฟท์ ชั้น 1 3. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น 2

** ปัญหาของโครงการ : -โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้างส่วนเพื่อใช้งานตามวัตุประสงค์ มากขึ้นในชั้น 1,2,3,4 (ผู้รับจ้างขอขยายเวลาตามสัญญาอีก 45 วันตามหนังสือที่ 279/2562 ลว.23 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขสัญญาเพิ่ม-ลดเนื้องานและระยะเวลา -สอบ.ให้ความเห็นชอบแล้วตามหนังสือที่ กท0905/อ1654 ลว. 15 พฤศจิกายน 2562

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.11 (2019-12-13)

53.11

13/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างกำแพงกันดินโดยรอบโครงการ 2. งานโครงสร้างผนังลิฟท์ ชั้น 1 3. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.12 (2019-11-14)

44.12

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างกำแพงกันดินโดยรอบโครงการ 2. งานโครงสร้างผนังลิฟท์ ชั้น 1 3. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.15 (2019-10-15)

32.15

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 งานโครงสร้างกำแพงกันดินโดยรอบโครงการ 2. งานโครงสร้างผนังลิฟท์ ชั้น 1 3. งานโครงสร้างเสา คาน พื้น ชั้น 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ค่าใช้จ่ายพิเศษ+ค่ารื้อถอนรวมขนส่ง
:2%
เริ่มต้น :2017-03-31
สิ้นสุด :2017-03-31
ขั้นตอน 2
: งานวิศวกรรมโครงสร้าง
:23%
เริ่มต้น :2017-04-15
สิ้นสุด :2017-04-15
ขั้นตอน 3
:งานสถาปัตยกรรม
:18%
เริ่มต้น :2018-09-15
สิ้นสุด :2018-09-15

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4083

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4083

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0982

ตัวชี้วัด : 11. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
61.32

100 / 100
2
77.51

100 / 100
3
79.20

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **