ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ : 10000000-4085

สํานักการโยธา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายมนูศักดิ์ บินยะฟัล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายกรุงเทพมหานครในการสร้างมหานครแห่งความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางด้านการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการบริการของประชาชนด้านการแพทย์และรักษาพยาบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการบริการของประชาชนด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการบริการของประชาชนด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล เพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วน เป้าหมาย ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๒ จัดบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคคนเมืองและอาหารปลอดภัยทุกรูปแบบทุกช่องทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-21)

100.00

21/8/2563 : งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-21)

95.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานติดตั้งบัวเชิงผนังบันไดst1 2. งานติดตั้งครุภัณฑ์เคาน์เตอร์ชั้นG 3. งานติดตั้งช่องเซอร์วิสชั้นB1,G 4. งานติดตั้งผนังห้องผ่าคลอดชั้น3 5. งานทาสีภายในชั้น5 6. งานทาสีฝ้าเพดานและขัดผนัง,งานติดตั้งสุขภัณฑ์, และงานติดตั้งบัวเชิงผนังห้องเตียงพักพิเศษชั้น7 7. งานตีเส้นจราจร

** ปัญหาของโครงการ : มีการก่อสร้างงานเพิ่มเหนือชั้นดาดฟ้าของอาคาร เป็นสัญญาแยกต่างหากของโรงพยาบาล ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนกัน ทาให้งานของโครงการล่าช้า -ปัจจุบันงานของโรงพยาบาลเสร็จแล้ว และได้มีการต่ออายุสัญญาเนื่องจากเหตุอุปสรรคดังกล่าวให้กับผู้รับจ้างแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.65 (2020-06-08)

93.65

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร - ก่อสร้างงานภูมิทัศน์รอบอาคาร - ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-มีการก่อสร้างงานเพิ่มเหนือชั้นดาดฟ้า ซึ่งเป็นสัญญาแยกต่างหากของโรงพยาบาล ซึ่งจะทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา -จะได้มีการต่ออายุสัญญาต่อไป -อยู่ระหว่างขยายอายุสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.50 (2020-05-12)

93.50

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร - ก่อสร้างงานภูมิทัศน์รอบอาคาร - ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :มีการก่อสร้างงานเพิ่มเหนือชั้นดาดฟ้า ซึ่งเป็นสัญญาแยกต่างหากของโรงพยาบาล ซึ่งจะทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-04-07)

92.00

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร - ก่อสร้างงานภูมิทัศน์รอบอาคาร - ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.15 (2020-03-10)

90.15

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร - ก่อสร้างงานภูมิทัศน์รอบอาคาร - ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-05)

90.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร - ก่อสร้างงานภูมิทัศน์รอบอาคาร - ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-01-13)

85.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร - ก่อสร้างงานภูมิทัศน์รอบอาคาร - ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.20 (2019-12-09)

84.20

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร - ก่อสร้างงานภูมิทัศน์รอบอาคาร - ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.50 (2019-11-11)

81.50

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร - ก่อสร้างงานภูมิทัศน์รอบอาคาร - ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.46 (2019-10-15)

75.46

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอาคาร - ก่อสร้างงานภูมิทัศน์รอบอาคาร - ก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ค่าใช้จ่ายพิเศษ+ค่ารื้อถอนรวมขนส่ง
:2%
เริ่มต้น :2017-03-31
สิ้นสุด :2017-03-31
ขั้นตอน 2
: งานวิศวกรรมโครงสร้าง
:23%
เริ่มต้น :2017-04-15
สิ้นสุด :2017-04-15
ขั้นตอน 3
:งานสถาปัตยกรรม
:18%
เริ่มต้น :2018-09-15
สิ้นสุด :2018-09-15
ขั้นตอน 4
:งานครุภัณฑ์
:9%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 5
:งานภูมิทัศน์ผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ
:1%
เริ่มต้น :2019-01-01
สิ้นสุด :2019-01-01
ขั้นตอน 6
:งานสุขาภิบาลดับเพลิง,ป้องกันอัคคีภัย
:7%
เริ่มต้น :2018-08-01
สิ้นสุด :2018-08-01
ขั้นตอน 7
:งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
:19%
เริ่มต้น :2018-08-01
สิ้นสุด :2018-08-01
ขั้นตอน 8
:งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
:11%
เริ่มต้น :2019-01-10
สิ้นสุด :2019-01-10
ขั้นตอน 9
:งานระบบลิฟต์
:4%
เริ่มต้น :2018-10-15
สิ้นสุด :2018-10-15
ขั้นตอน 10
:งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ
:5%
เริ่มต้น :2266-01-10
สิ้นสุด :2266-01-10

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4085

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4085

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0982

ตัวชี้วัด : 11. ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
61.32

100 / 100
2
77.51

100 / 100
3
79.20

100 / 100
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **